Tài liệu

BMKT - 03 Danh mục ngày tháng

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…DMNT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC NGÀY THÁNG

Tháng

Tháng… năm

Hà Nội, ngày…tháng…

năm…

1

Tháng 1 năm 2015

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2015

2

Tháng 2 năm 2015

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2015

3

Tháng 3 năm 2015

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015

4

Tháng 4 năm 2015

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2015

5

Tháng 5 năm 2015

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2015

6

Tháng 6 năm 2015

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

7

Tháng 7 năm 2015

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015

8

Tháng 8 năm 2015

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015

9

Tháng 9 năm 2015

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2015

10

Tháng 10 năm 2015

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2015

11

Tháng 11 năm 2015

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

12

Tháng 12 năm 2015

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2880
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
10 tài liệu
0
6592
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3463
18/09/2018
5 tài liệu
0
3252
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3199
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9493
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9121
23/09/2018
10 tài liệu
0
5842
18/09/2018
10 tài liệu
0
6006
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0