Tài liệu

BMKT - 02 Sổ tiền gửi ngân hàng

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

         Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

S….STGNH/2016

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Năm 2016

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Số tiền

Số hiệu

Ngày tháng

Gửi vào

A

B

C

D

E

(1)

Tháng…..năm…..

Số dư đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Ngày tháng 

ghi sổ

background image
background image

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2880
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
3 tài liệu
0
2037
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3462
18/09/2018
5 tài liệu
0
3251
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3198
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9486
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9120
23/09/2018
10 tài liệu
0
5839
18/09/2018
10 tài liệu
0
6003
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0