Tài liệu

BMKT - 02 Phiếu xuất kho

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

Số….PXK/2016

                                                  Hà nội, ngày    tháng    năm 2016

PHI U XU T KHO

Ngày….. tháng…..n m 20….

ă

H  và tên ng

i nh n:

ườ

a ch (b phn):

Đ
Lý do xu t kho:

Xu t t i kho:

ấ ạ

a  im:

Đ đ

STT

Mã s

S  l

ng

ố ượ

S  ch ng t  g c kèm theo:

ố ứ

ừ ố

Ng i lp phiu

ư

Ng i giao hàng

ư

Th  kho

K  toán tr

ng

ế

ưở

(Ký, h  tên)

(Ký, h  tên)

(Ký, h  tên)

(Ký, h  tên)

Tên, nhãn hi u, quy cách, ph m ch t v t 

ấ ậ

t , dng c, sn phm, hàng hóa

ư

n v 

Đơ

tính

Theo 

ch ng t

T ng s  ti n (

ố ề Vi t b ng ch

ế ằ

):

background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

                                                  Hà nội, ngày    tháng    năm 2016

S :………

N :………

Có:………

S  l

ng

ố ượ

n giá

Đơ

Th c xu t

Hà n i, ngày   tháng    n m 2016

ă

K  toán tr

ng

ế

ưở

Giám  c

đ

(Ký, h  tên)

(Ký, h  tên,  óng d u)

đ

Thành 

ti n

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

8 tài liệu
0
8919
9 tài liệu
0
5120
2 tài liệu
0
1249

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
8 tài liệu
0
8919
18/09/2018
9 tài liệu
0
5120
18/09/2018
2 tài liệu
0
1249