Tài liệu

BMKT - 02 Phiếu xuất kho

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

Số….PXK/2016

                                                  Hà nội, ngày    tháng    năm 2016

PHI U XU T KHO

Ngày….. tháng…..n m 20….

ă

H  và tên ng

i nh n:

ườ

a ch (b phn):

Đ
Lý do xu t kho:

Xu t t i kho:

ấ ạ

a  im:

Đ đ

STT

Mã s

S  l

ng

ố ượ

S  ch ng t  g c kèm theo:

ố ứ

ừ ố

Ng i lp phiu

ư

Ng i giao hàng

ư

Th  kho

K  toán tr

ng

ế

ưở

(Ký, h  tên)

(Ký, h  tên)

(Ký, h  tên)

(Ký, h  tên)

Tên, nhãn hi u, quy cách, ph m ch t v t 

ấ ậ

t , dng c, sn phm, hàng hóa

ư

n v 

Đơ

tính

Theo 

ch ng t

T ng s  ti n (

ố ề Vi t b ng ch

ế ằ

):

background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

                                                  Hà nội, ngày    tháng    năm 2016

S :………

N :………

Có:………

S  l

ng

ố ượ

n giá

Đơ

Th c xu t

Hà n i, ngày   tháng    n m 2016

ă

K  toán tr

ng

ế

ưở

Giám  c

đ

(Ký, h  tên)

(Ký, h  tên,  óng d u)

đ

Thành 

ti n

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2842
18/09/2018
3 tài liệu
0
2025
18/09/2018
10 tài liệu
0
6534
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3440
18/09/2018
5 tài liệu
0
3232
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1098
18/09/2018
4 tài liệu
0
3173
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9424
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9048
23/09/2018
10 tài liệu
0
5797
18/09/2018
10 tài liệu
0
5966
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0