Tài liệu

BMKT - 02 Giấy đề nghị tạm ứng

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…GĐNTU/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                                Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2017

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ...tháng ...năm ...

Số: ..................

Kính gửi: Tổng giám đốc..............................................................................................................................

Tên tôi là: ................................................................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 900.000 VNĐ..................(Viết bằng chữ): Chín trăm nghìn đồng..................

Lý do tạm ứng: Đặt in hóa đơn điện tử 300 số hóa đơn............................................................ .................

Thời gian thanh toán: .....................................................................................................

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2849
18/09/2018
5 tài liệu
0
3543
18/09/2018
3 tài liệu
0
2027
18/09/2018
10 tài liệu
0
6536
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3444
18/09/2018
5 tài liệu
0
3236
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1099
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9434
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9053
23/09/2018
10 tài liệu
0
5800
18/09/2018
10 tài liệu
0
5973
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0