Tài liệu

BMKT - 02 Biên bản thanh lý TSCĐ

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

Số:…BBTLTSCĐ/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                         Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Số:…….….…..

                                                                                                                                      Nợ:….…..........

                                                                                                                                     Có:….…........

Căn cứ Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….….….….….…..
….….….….….….…………………………….….….…. Về việc thanh lý tài sản cố định.
I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:
Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện……………. Trưởng ban
Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………………. Ủy viên
Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………………. Ủy viên
II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ……………………………………………………….
- Số hiệu TSCĐ ………………………………………………………………………………………
- Nước sản xuất (xây dựng)………………………………………………………………………......
- Năm sản xuất………………………………………………………………………………………..
- Năm đưa vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ…………………………………………
- Nguyên giá TSCĐ…………………………………………………………………………………...
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý…………………………………………………….
- Giá trị còn lại của TSCĐ……………………………………………………………………………
III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...

background image

Hà nội, ngày….. tháng…… năm 2016

Trưởng Ban thanh lý

(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:
- Chi phí thanh lý TSCĐ: ……………………………………… (viết bằng chữ)
- Giá trị thu hồi: …………………………………………….….. (viết bằng chữ)
- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Hà nội, ngày…… tháng…… năm 2016

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2707
18/09/2018
9 tài liệu
0
5133
18/09/2018
2 tài liệu
0
1250