Tài liệu

BMKT - 02 Bảng dự trù chi phí

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

03+000Download from www.dynamicbusinessplan.com

     CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

         Tr  s : T ng 1 tòa Sunrise Bulding 2, K T Sài 

ng, Long Biên, Hà N i

ụ ở ầ

Đ

Đồ

in thoi: 0438. 533 533 - Fax: 0436. 525 808- web: verco.vn

Đ

                  S ….BDTCP/2016

B NG D  TRÙ CHI PHÍ

Pro tem     /      201x-     til       /      201x- • Thời gian từ ngày… đến ngày…

Tháng 1 

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

 Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

12 month total

Doanh số / Doanh thu

Doanh số của sản phẩm/dịch vụ số 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Doanh số của sản phẩm/dịch vụ số 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Doanh số của sản phẩm/dịch vụ số 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tổng cộng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Các biến phí / hàng hóa được sử dụng

Nguyên vật liệu – nguyên vật liệu thô, thành phẩm bạn sử dụng để sản xuất hay bán

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lương – chỉ là lương trả cho công nhân trực tiếp sản xuất

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chi phí vận chuyển – và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển nguyên vật liệu thô và thành phẩm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Các biến phí khác

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Các biến phí / hàng hóa được sử dụng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lợi nhuận rồng:Doanh số / Doanh thu - Các biến phí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tỉ lệ đóng góp (Lợi nhuận rồng tính theo phần trăm)

#DIV/0!

Chi phí cố định

Lương – cho nhân viên ở văn phòng và cửa hàng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tiền thuê nhà xưởng hay thuê văn phòng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tiền trả hàng tháng cho dịch vụ công như điện, máy sưởi, nước…

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chi phí cho bảo trì hay sửa chửa làm mới định kỳ của tòa nhà

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chi phí vệ sinh, lau chùi…

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chi phí xe cộ xăng nhớt / phụ cấp xe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Công tác phí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chi phí cho điện thọai cố định trong văn phòng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tiền tem thư, lệ phí bưu điện 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mạng vi tính

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chi phí điện thọai di động

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chi phí thuê đường truyền internet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Phí thuê bao hay quản lý và nâng cấp trang web

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chi phí làm tiếp thị, quảng cáo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chi phí hội họp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chi phí cho các tài liệu kỹ thuật

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Phí bảo hiểm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chi phí thuê bao

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chi phí cho các khóa học 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Thiết bị vi tính

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tiền thuê nhà xưởng hay văn phòng dài hạn

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mua sắm linh tinh khác

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Công tác bảo trì định kỳ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lương cho kế toán viên

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trả phí luật sư

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tiền trả cho dịch vụ tư vấn khác

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chi phí phát sinh dự trù 5%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tổng chi phí cố định

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kết quả trước khi tính Lãi xuất và Khấu trừ / Khấu hao

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lãi xuất

Lãi suất tiền vay ngân hàng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lãi suất phải trả cho nợ thấu chi của ngân hàng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Các món lãi suất khác phải thanh toán

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tổng lãi xuất

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Khấu trừ / khấu hao

Nhà xưởng hay máy móc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Các hạng mục khác

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tổng khấu trừ / khấu hao

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chi phí cố định - Lãi xuất và Khấu hao

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lợi nhuận (Lợi nhuận rồng - Chi phí cố định - Lãi xuất và Khấu hao

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2509
18/09/2018
5 tài liệu
0
3382
18/09/2018
3 tài liệu
0
1911
18/09/2018
10 tài liệu
0
6160
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3227
18/09/2018
5 tài liệu
0
3071
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1047
18/09/2018
4 tài liệu
0
2998
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
8863
18/09/2018
10 tài liệu
0
5654
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8506
23/09/2018
10 tài liệu
0
5460