Tài liệu

BMKT - 02 Bảng chấm công và tính lương tháng 10

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty c phn tái cu trúc doanh nghip Vit

ổ ầ

                            DANH SÁCH CHI L NG NHÂN VIÊN THÁNG 10/2016

ƯƠ

STT

S TK NG I H NG

Ư

Ờ Ư

TÊN NG I H NG

Ư Ư

LOI TIN

Ạ Ề

TIN

GHI CHÚ

1

15110000592206

Lê V Minh

ũ

VN

Đ

 7,530,000 

2

15110000592181

Lê c Anh

Đ

VN

Đ

 3,925,000 

3

15110000562209

Phm Th Ph ng

ị ươ

VN

Đ

 6,200,000 

Tng cng

ổ ộ

 17,655,000 

Hà ni, ngày     tháng      nm 2016

ă

Ngi lp

ư

K toán

ế

Giám c

đ

background image

Công ty cổ phần tái cấu trúc doanh nghiệp Việt

BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 10/2016

TT

Họ tên

Ngày trong tháng

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1 Phạm Thị Phương x/2

x x

x

x

x

x/2

x

x

x

x

x

x/2

x

x

x

x

P P

x

x

x

x

x

x/2

x

23.5 

2 Lê Đức Anh

x/2

x/2 x/2 x/2

x/2 x/2

x/2 x/2

x/2 x

x/2

x/2 x

x/2 x/2

x/2

x/2 x

x

x/2

x

26.0 

3 Lê Vũ  Minh

x/2

x x

x

x

x

x/2

x

x

x

x

x

x/2

x

x

x

x

x x/2

x

x

x

x

x

x/2

x

23.5 

Hà nội, ngày    tháng    năm 2014 2016

Giám đốc

HCNS

Kế toán 

Người lập biểu

Nghỉ phép có lương: Kí hiệu là P

Tổng 

cộng 

ngày 

công 

background image

Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị, doanh nghiệp:

2013

BHXH

BHYT

BHTN

Tổng

Người sử dụng lao động

17.0%

3.0%

1.0%

21.0%

Người lao động

7.0%

1.5%

1.0%

9.5%

Tổng

24.0%

4.5%

2.0%

30.5%

2014

BHXH

BHYT

BHTN

Tổng

Người sử dụng lao động

18.0%

3.0%

1.0%

22.0%

Người lao động

8.0%

1.5%

1.0%

10.5%

Tổng

26.0%

4.5%

2.0%

32.5%

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
809
18/09/2018
5 tài liệu
0
1916
18/09/2018
3 tài liệu
0
972
18/09/2018
10 tài liệu
0
3083
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
1735
18/09/2018
5 tài liệu
0
1643
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
514
18/09/2018
4 tài liệu
0
1681
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
10 tài liệu
0
2847
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
4000
23/09/2018
10 tài liệu
0
2847