Tài liệu

BMKT - 01 Sổ quỹ tiền mặt

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                          CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

         Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

S….SQTM/2016

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Năm 2016

Số phiếu

Diễn giải

TK đối ứng

Số tiền

Thu

Chi

Thu

A

B

C

D

E

(1)

Tháng…..năm…..

Số dư đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Ngày tháng 

ghi sổ

background image
background image

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2849
18/09/2018
5 tài liệu
0
3544
18/09/2018
3 tài liệu
0
2027
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3444
18/09/2018
5 tài liệu
0
3236
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1099
18/09/2018
4 tài liệu
0
3177
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9435
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9053
23/09/2018
10 tài liệu
0
5801
18/09/2018
10 tài liệu
0
5973
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0