Tài liệu

BMKT - 01 Quy trình tính lương và thanh toán lương

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

QUY TRÌNH

TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG

Mã TL: 5.2.11

Phiên bản: Ver 1.0

Ngày ban hành: 01/01/08

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUY TRÌNH

TÍNH LƯƠNG VÀ THANH TOÁN LƯƠNG

1. MỤC ĐÍCH : (Quy trình này được soạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?)

- Qui định các tài liệu,biểu mẫu theo dõi thời gian làm việc của nhân viên, công nhân..
- Hệ thống đơn giá khoán sản phẩm cho các công đoạn áp dụng chế độ lương khoán .
- Tính lương đúng , đủ , trả kịp thời cho nhân viên , công nhân trong công ty.

2.

 

PHẠM VI ÁP DỤNG : 

(Quy trình này chi phối công việc của các phòng ban bộ 

phận nào ? liệt kê tất cả)

-

Áp dụng cho việc thanh toán và trả lương của toàn công ty.

3.

  

ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ & TỪ VIẾT TẮT: (giải thích các thuật ngữ, các từ 

viết tắt sử dụng trong quy trình này )

- NV: nhân viên văn phòng 
- CN: công nhân
- KTTL: kế toán lao đông tiền lương 
- GĐ: giám đốc
- PHC: phòng hành chính
- KTT : Kế toán trưởûng
- TBP : Trưởng bộ phận ( phòng )

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO : (Liệt kê các văn bản, tiêu chuẩn, quy định …, là cơ sở 

để soạn thảo quy trình này kể cả các quy trình khác trong hệ thống quản lý chất 
lượng)

________________________________________________________________________________________________

Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thép Vân Thái Vinashin do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một
phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

                                                                                                                                                                    Số trang  

1

 / 6

background image

QUY TRÌNH

TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG

Mã TL: 5.2.11

Phiên bản: Ver 1.0

Ngày ban hành: 01/01/08

- Bộ luật lao động .
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép Vân Thái - Vinashin.

5. MÔ TẢ :
5.1. Lưu đồ tính lương và thanh toán lương :
 

Công

đoạn

Trách nhiệm

thực hiện

Lưu đồ 

(sử dụng các ký hiệu theo quy ước )

Biểu mẫu áp dụng, tài

liệu liên quan

   

      

 

TBP

Bảng chấm công 
Phiếu xác nhận 
sản phẩm công 
việc hoàn thành 

2

   
   
  

 

 PNS

Bảng chấm công 
Phiếu xác nhận 
sản phẩm công 
việc hoàn thành

3

   
   
  

 

 KTTL

Bảng tính lương 
thời gian
Bảng tính lương 
sản phẩm

4

   
   
  

 

 KTT , GĐ

Bảng tính lương 
thời gian
Bảng tính lương 
sản phẩm

5

KTTL

Phiếu chi, Bảng 
tính lương thời 

________________________________________________________________________________________________

Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thép Vân Thái Vinashin do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một
phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

                                                                                                                                                                    Số trang  

2

 / 6

background image

QUY TRÌNH

TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG

Mã TL: 5.2.11

Phiên bản: Ver 1.0

Ngày ban hành: 01/01/08

gian,Bảng tính 
lương sản phẩm

6

   
   
  

 

TQ

 

Phiếu chi, Bảng 
tính lương thời 
gian,Bảng tính 
lương sản phẩm

7

KTTL, TQ

Phiếu chi, Bảng 
tính lương thời 
gian,Bảng tính 
lương sản phẩm

________________________________________________________________________________________________

Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thép Vân Thái Vinashin do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một
phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

                                                                                                                                                                    Số trang  

3

 / 6

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2849
18/09/2018
5 tài liệu
0
3543
18/09/2018
3 tài liệu
0
2027
18/09/2018
10 tài liệu
0
6536
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3444
18/09/2018
5 tài liệu
0
3236
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1099
18/09/2018
4 tài liệu
0
3176
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9053
23/09/2018
10 tài liệu
0
5800
18/09/2018
10 tài liệu
0
5973
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0