Tài liệu

BMKT - 01 Quy trình thu chi tiền mặt

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

QUY TRÌNH 

THU CHI TIỀN MẶT

Mã TL: 5.2.10

Phiên bản: Ver 1.0

Ngày ban hành: 01/01/08

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUY TRÌNH THU CHI TIỀN MẶT

1.

MỤC ĐÍCH : (Quy trình này được soạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?)

-

Quy định các chứng từ cần thiết khi lập phiếu thu, chi nhằm đảm bảo sự thu chi, hợp pháp, những
chứng từ yêu cầu thanh toán không phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra sẽ được nhận biết và xử lý kịp
thời.

-

Lập phiếu thu, chi theo đúng chế độ kế toán

2.

PHẠM VI ÁP DỤNG : 

(Quy trình này chi phối công việc của các phòng ban bộ phận nào ? 

liệt kê tất cả)

- Tất cả các phòng ban trong công ty

3.

ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ & TỪ VIẾT TẮT: (giải thích các thuật ngữ, các từ viết tắt sử dụng
trong quy trình này )

- HĐTC :

Hoá đơn tài chính

- GĐ :

Giám Đốc

- TBP :

Trưởng bộ phận

- KTT :

Kế toán trưởng

- PNK :

Phiếu nhập kho

- HĐMB : Hợp đồng mua bán
- KTTT :

Nhân viên kế toán

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO : (Liệt kê các văn bản, tiêu chuẩn, quy định …, là cơ sở để soạn thảo 

quy trình này kể cả các quy trình khác trong hệ thống quản lý chất lượng)

-

Tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000

-

Điều lệ tổ chức hoạt đọng Công ty cổ phần 

-

Các quy định về chế độ chi tiêu Tài chính trong Công ty Thép Vân Thái - Vinashin

________________________________________________________________________________________________

Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thép Vân Thái Vinashin do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ
mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

                                                                                                                                                                    Số trang  

1

 / 6

background image

QUY TRÌNH 

THU CHI TIỀN MẶT

Mã TL: 5.2.10

Phiên bản: Ver 1.0

Ngày ban hành: 01/01/08

5. MÔ TẢ :
5.1. Lưu đồ
 

Công

đoạn

Trách

nhiệm

thực hiện

Lưu đồ 

(sử dụng các ký hiệu theo quy ước )

Biểu mẫu áp dụng, tài liệu

liên quan

1

1   
     

  

 NV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ñeà nghò thanh toaùn, Ñeà 
nghi thu tieàn
Phieáu ñeà xuaát .
Chöùng töø hoaù ñôn goác 
coù lieân quan

2

2   
     

  

 KTTT

Đề nghị thanh toán, Đề nghi
thu tiền
Phiếu đề xuất .
Chứng từ hoá đơn gốc có 
liên quan

3

3   
     

  

 KTT, GĐ

Đề nghị thanh toán, Đề nghi
thu tiền
Phiếu đề xuất .
Chứng từ hoá đơn gốc có 
liên quan

4

4   
     

  

 KTTT

Phiếu chi
Phiếu thu

________________________________________________________________________________________________

Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thép Vân Thái Vinashin do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ
mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

                                                                                                                                                                    Số trang  

2

 / 6

background image

QUY TRÌNH 

THU CHI TIỀN MẶT

Mã TL: 5.2.10

Phiên bản: Ver 1.0

Ngày ban hành: 01/01/08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

5   
     

  

 TQ

Phiếu chi
Phiếu thu

6

6   
     

  

 KTTT, TQ

Đề nghị thanh toán, Đề nghi
thu tiền
Phiếu đề xuất .
Chứng từ hoá đơn gốc có 
liên quan
Phiếu chi, Phiếu thu.

________________________________________________________________________________________________

Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thép Vân Thái Vinashin do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ
mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

                                                                                                                                                                    Số trang  

3

 / 6

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2902
18/09/2018
5 tài liệu
0
3564
18/09/2018
3 tài liệu
0
2045
18/09/2018
10 tài liệu
0
6600
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3468
18/09/2018
5 tài liệu
0
3256
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3205
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9131
23/09/2018
10 tài liệu
0
5855
18/09/2018
10 tài liệu
0
6020
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0