Tài liệu

BMKT - 01 Quy trình tạm ứng

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUY TRÌNH TẠM ỨNG

1.

MỤC ĐÍCH : (Quy trình này được soạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?)

- Tăng cường công tác quản lý tiền mặt , quản lý công nợ tạm ứng nhằèm sử dụng tiền vốn
đúng mục đích, đúng việc .
- Xác định rõ trách nhiệm quyền hạn trong quá trình tự tạm ứng và quyết toán tiền tạm ứng .

-  Lưu trữ chứng từø chặt chẽ và có hệ thống phục vụ cho việc theo dõi , thanh quyết toán đúng
đối tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

2.

 PHẠM VI ÁP DỤNG : 

(Quy trình này chi phối công việc của các phòng ban bộ phận 

nào ? liệt kê tất cả)

Quy trình này chi phối tất cả CBNV trong Công ty, thuộc  :
-Phòng điều
-Phòng kinh doanh tổng hợp
-Phòng hành chính
-Phòng threebond 
-Thương xá tax
-Phòng Kế toán
-Bộ phận kho, Bốc xếp , đống gói , phân loại

3.

 ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ & TỪ VIẾT TẮT: (giải thích các thuật ngữ, các từ viết tắt sử 
dụng trong quy trình này )

Giám đốc : GĐ
Trưởng phòng: TP
Kế toán trưởng : KTT   
Kế toán thanh toán :KTTT   
Thủ quỹ : TQ
Nhân viên: NV

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO : (Liệt kê các văn bản, tiêu chuẩn, quy định …, là cơ sở để soạn 

thảo quy trình này kể cả các quy trình khác trong hệ thống quản lý chất lượng)

background image

-Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam, ban hành theo
Quyết định 144 TC/CĐKT, và các văn bản sửa đổi bổ sung chế độ kế toán
-Hệ thống sổ kế toán, trong đó chủ yếu là Sổ theo dõi công nợ Tạm ứng. 
-Hệ thống chứng từ kế toán : Phiếu thu , chi tiền mặt, Phiếu đề xuất Tạm ứng , Phiếu thanh toán
tiền tạm ứng .   
-Tiêu chuẩn ISO 9001-2000.

5. MÔ TẢ :
5.1. Lưu đồ tạm ứng :

Công

đoạn

Trách

nhiệm thực

hiện

Lưu đồ 

(sử dụng các ký hiệu theo quy ước )

Biểu mẫu áp

dụng, tài liệu

liên quan

1

   
   

  

 

 NV

 
 
 
 

Phiếu đề xuất tạm
ứng 

2

   
   

  

 

 GĐ

 
 
  

 Phieáu ñeà xuaát 
taïm öùng

4      

KTTT

 
 

Phiếu chi

5

   
   
  
 

 TQ

 
 
 
 

Phiếu chi 

background image

6      

KTTT, TQ

Phiếu chi 
Phiếu đề xuất tạm
ứng 
Sổ theo dõi nợ 
tạm ứng 

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2880
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
3 tài liệu
0
2037
18/09/2018
10 tài liệu
0
6590
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3462
18/09/2018
5 tài liệu
0
3251
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9486
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9120
23/09/2018
10 tài liệu
0
5839
18/09/2018
10 tài liệu
0
6003
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0