Tài liệu

BMKT - 01 Phiếu thu

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…PT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                                Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm…. 

Quyển số:………….
Số:………………….
Nợ:………………….
Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………
Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………………………
Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:……………………………………

                                                                                                    Hà nội, Ngày…. tháng….năm 2016.

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………………….
+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………………………………………………………….
+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………………………………………………………….
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2701
18/09/2018
8 tài liệu
0
8917
18/09/2018
2 tài liệu
0
1247