Tài liệu

BMKT - 01 Phiếu nhập kho

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

Số….PNK/2016

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày….. tháng…..năm 20….

Họ và tên người giao:
Địa chỉ:
Theo hóa đơn số:

Ngày:

Của Công ty:
Nhập tại kho:

Địa điểm:

STT

Mã số

Số lượng

Cộng

Số chứng từ gốc kèm theo:

Người lập phiếu

Người giao hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật 

tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Đơn vị 

tính

Theo 

chứng từ

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):

background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

Số:………
Nợ:………
Có:………

Số lượng

Đơn giá

Hà nội, ngày   tháng    năm 2016

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Thành 

tiền

Thực 

nhập

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

8 tài liệu
0
8918
9 tài liệu
0
5118
2 tài liệu
0
1247

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
8 tài liệu
0
8918
18/09/2018
9 tài liệu
0
5118
18/09/2018
2 tài liệu
0
1247