Tài liệu

BMKT - 01 Danh mục tài khoản

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                  CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                            Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

                                           Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                                                         Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                          DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 

                              ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

               (Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số TT

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

Cấp 1

Cấp 2

1

2

3

4

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

01

111

 

1111
1112

Tiền mặt
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ

02

112

 

1121
1122

Tiền gửi Ngân hàng
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ

03

121

 

Chứng khoán kinh doanh

04

128

 

1281
1288

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
Tiền gửi có kỳ hạn
Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

05

131

 

Phải thu của khách hàng

06

133

 

1331
1332

Thuế GTGT được khấu trừ
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

07

136

 

1361
1368

Phải thu nội bộ
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
Phải thu nội bộ khác

08

138

 

1381
1386
1388

Phải thu khác
Tài sản thiếu chờ xử lý
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Phải thu khác

background image

09

141

 

Tạm ứng

10

151

 

Hàng mua đang đi đường

11

152

 

Nguyên liệu, vật liệu

12

153

 

Công cụ, dụng cụ

13

154

 

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

14

155

 

Thành phẩm

15

156

 

Hàng hóa

16

157

 

Hàng gửi đi bán

17

211

 

2111
2112
2113

Tài sản cố định
TSCĐ hữu hình
TSCĐ thuê tài chính
TSCĐ vô hình

18

214

 

2141
2142
2141
2147

Hao mòn tài sản cố định
Hao mòn TSCĐ hữu hình
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Hao mòn TSCĐ vô hình
Hao mòn bất động sản đầu tư

19

217

 

Bất động sản đầu tư

20

228

 

2281
2288

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Đầu tư khác

21

229

 

2291
2292
2293
2294

Dự phòng tổn thất tài sản
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

22

241

 

2411
2412
2413

Xây dựng cơ bản dở dang
Mua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản
Sửa chữa lớn TSCĐ

23

242

 

Chi phí trả trước

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

24

331

 

Phải trả cho người bán

background image

25

333

 

3331

33311
33312

3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338

33381
33382

3339

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Thuế giá trị gia tăng phải nộp
Thuế GTGT đầu ra
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
Thuế nhà đất, tiền thuê đất
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
Thuế bảo vệ môi trường
Các loại thuế khác
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

26

334

 

Phải trả người lao động

27

335

 

Chi phí phải trả

28

336

 

3361
3368

Phải trả nội bộ
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
Phải trả nội bộ khác

29

338

 

3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388

Phải trả, phải nộp khác
Tài sản thừa chờ giải quyết
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Nhận ký quỹ, ký cược
Doanh thu chưa thực hiện
Phải trả, phải nộp khác

30

341

 

3411
3412

Vay và nợ thuê tài chính
Các khoản đi vay
Nợ thuê tài chính

31

352

 

3521

Dự phòng phải trả
Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2880
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
10 tài liệu
0
6592
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3463
18/09/2018
5 tài liệu
0
3252
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3199
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9491
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9121
23/09/2018
10 tài liệu
0
5842
18/09/2018
10 tài liệu
0
6006
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0