Tài liệu

BMKT - 01 Biên bản giao nhận TSCĐ

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

Số:…BBGNTSCĐ/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

                                                                                                                                             Số:…….….

Nợ:….….….

Có:….….….

Căn cứ Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….….….….….….….
….….….….….….…………………………….….….…. về việc bàn giao TSCĐ….….….………….
Ban giao nhận TSCĐ gồm:
- Ông/Bà…………………….……………… chức vụ……………………. Đại diện bên giao
- Ông/Bà…………………….……………… chức vụ……………………. Đại diện bên nhận
- Ông/Bà…………………….……………… chức vụ……………………. Đại diện …………..
Địa điểm giao nhận TSCĐ: ………….……………………….……………………….……………
Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT

Tên, ký

hiệu

quy

cách

(cấp

hạng

TSCĐ)

Số

hiệu

TSCĐ

Nước

sản

xuất

(XD)

Năm

sản

xuất

Năm đưa

vào sử

dụng

Công

suất

(diện

tích

thiết kế)

Tính nguyên giá tài sản cố định

Giá mua

(ZSX)

Chi

phí

vận

chuyể

n

Chi phí

chạy

thử

Nguyên

giá

TSCĐ

Tài

liệu kỹ

thuật

kèm
theo

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

E

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

Số thứ tự

Tên, qui cách dụng cụ, phụ tùng

Đơn vị tính

Số lượng

Giá trị

A

B

C

1

2

 

 
 

 

 

 

 

background image

Giám đốc bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng bên nhận

(Ký, họ tên)

Người nhận

(Ký, họ tên)

Người giao

(Ký, họ tên)

 

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2682
18/09/2018
9 tài liệu
0
5075
18/09/2018
2 tài liệu
0
1229