Tài liệu

BMCT - 00 Quy định lưu chuyển và lưu chứng từ kế toán

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                            Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUI ĐỊNH LUÂN CHUYỂN VÀ LƯU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

ST

T

Loại Chứng

Từ

Ký mã

hiệu

Trách 
nhiệm

Số

Liê

n

Luân chuyển & Lưu

Là chứng từ gốc

của 

Liên 1

Liên 2

Liên 3

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

I HÀNG TỒN

KHO

1 Phiếu nhập 

kho

01-VT KT

- Nhập kho từ 

SX

1 Giao Thủ kho 

ghi thẻ kho và 
chuyển KT lưu 
(vào cuốn 
PNK )

- Nhập từ mua 

ngoài

2-3 Giao Thủ kho 

ghi thẻ kho và 
chuyển KT lưu 
(vào cuốn 
PNK )

Làm chứng từ
thanh toán
 + Kẹp vào 
PC (nếu Cơ 
sở tự thanh 
toán)
 + Chuyển về 
PTV để Kẹp 
vào PC (nếu 
Cty chi hộ)
 + Lưu hồ sơ 
NK (nếu là 
hàng Nhập 
khẩu)

Giao cho
khách 
hàng
(nếu có 
yêu cầu)

PC

- Nhập nội bộ

2-3 Giao Thủ kho 

ghi thẻ kho và 
chuyển KT lưu 
(vào cuốn 
PNK )

Làm chứng từ
thanh toán
 + Kẹp vào 
PC (nếu Cơ 
sở tự thanh 
toán)
 + Chuyển về 
PTV để Kẹp 
vào PC (nếu 
Cty chi hộ) 

Giao cho
cơ sở nội
bộ (kẹp 
vào 
chứng từ 
xuất) 

 - PC
 -PXK

background image

- Nhập khác

1-3 Giao Thủ kho 

ghi thẻ kho và 
chuyển KT lưu 
(vào cuốn 
PNK )

Người giao 
(nếu có)

PTV lưu 
hồ sơ 
hàng trả 
(nếu có)

2 Phiếu xuất 

kho

02-VT KT

- Xuất kho để 

SX

1 Giao Thủ kho 

ghi thẻ kho và 
chuyển KT chi 
tiết hàng tồn 
khỏ lưu (vào 
cuốn PXK )

- Xuất nội bộ

2 Giao Thủ kho 

ghi thẻ kho và 
chuyển KT lưu 
(vào cuốn 
PXK )

Giao cho cơ 
sở nội bộ 
(kẹp vào 
chứng từ 
nhập)

 - PC
 _PT

Xuất khác

1-2 Giao Thủ kho 

ghi thẻ kho và 
chuyển KT lưu 
(vào cuốn 
PXK )

Người nhận 
(nếu có yêu 
cầu)

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

3 Phiếu xuất 

kho kiêm 
vận chuyển 
nội bộ

03-VT

3 Lưu tại cuốn

Giao cho cơ 
sở nội bộ 
 _lưu với 
chứng từ 
nhập kho 
(nếu có nhập 
kho)
 _hoặc lưu 
cùng phiếu 
chi

_Dùng 
thanh 
toán (kẹp
vào PT)
_Lưu tại 
cuốn nếu
không 
thanh 
toán

Chứn
g từ 
PC 
(nếu 
có 
nhập 
kho)

 - PNK
 - PT

4 Lệnh điều 

động

_KT

_PTV

1 _Đóng thành 

cuốn
_Kẹp vào cuốn 
PXK kiêm vận 
chuyển nội bộ

PXK

5 Thẻ kho

06-VT Thủ kho 1 Thủ kho

6 Biên bản 

08-VT

KT

3 Giao thủ kho

Chuyển về 

KT cơ sở

background image

kiểm kê 

PKT

lưu

II BÁN HÀNG

- Hoá đơn 

GTGT

KT CT

PTV

3 Lưu tại cuốn

Giao khách 
hàng

Dùng để 
Thanh 
toán
+ Kẹp 
vào PT 
(nếu Cơ 
sở tự thu)

Chuyển 
về P.TV 
để kẹp 
vào PT 
(nếu Cty 
thu hộ).
+Kẹp 
vào 
chứng từ 
ngân 
hàng (thu
bằng 
CK)

KT 
Cơ sở 

-
-

Biên bản hủy 
hoá đơn
Biên bản điều
chỉnh Hóa 
đơn

KT CT

PTV

2 PTV lưu

Giao cho 
khách hàng

KT 
Cơ sở 

7 Biên bản trả 

hàng

KT

2 PTV lưu (hồ sơ 

trả hàng)

Giao cho 
khách hàng

KT 
Cơ sở 

III TIỀN TỆ

1 Phiếu thu

01-TT

KT

2 Thủ quỹ giữ 

ghi BCQ và 
chuyển kế toán
lưu thành cuốn
(liên màu 
trắng)

Giao cho 
người nộp 
tiền (nếu 
cần) (liên 
màu vàng)

2 Phiếu chi

02-TT

KT

1-3 Thủ quỹ giữ 

ghi BCQ và 
chuyển kế toán
lưu thành cuốn
(liên màu 
trắng)

Giao cho 
người nhận 
tiền (nếu 
cần) (liên 
màu vàng)

3 Biên bản 

kiểm quỹ

07-TT

KT

3 Thủ quỹ

PKT

Kế toán

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
0 tài liệu
0
0