Tài liệu

BMBCTC - 05 Bản thuyết minh báo cáo tài chính

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNN)

Mẫu số B09 - DNN Thông tư số 133/2016/TT-BTC Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNN) 

Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax: 0436. 525 808 - web: verco.vn

Số…..BTMBCTC/2016

B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.

2. Lĩnh vực kinh doanh.

3. Ngành nghề kinh doanh.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

 (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như chuyển đổi hình thức sở hữu, 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách doanh nghiệp nêu độ dài về kỳ so sánh...)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc vào ngày..../..../....).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, 

giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (chi tiết theo các nội dung dưới đây nếu có phát sinh)

- Tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

background image

- Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.

- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho.

- Nguyên tắc ghi nhận và các phương pháp khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư.

- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.

- Nguyên tắc kế toán chi phí.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính

Đơn vị tính:……

1. Tiền và tương đương tiền

Cuối năm

Đầu năm

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

- Tương đương tiền

Cộng

2. Các khoản đầu tư tài chính

Cuối năm

Đầu năm

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu;

- Tổng giá trị trái phiếu;

- Các loại chứng khoán khác;

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

c) Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày 
đáo hạn

background image

- Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

3. Các khoản phải thu

Cuối năm

Đầu năm

a) Phải thu của khách hàng

Trong đó: Phải thu của các bên liên quan

b) Trả trước cho người bán

Trong đó: Trả trước cho các bên liên quan

- Phải thu về cho vay

- Tạm ứng

- Phải thu nội bộ khác

- Phải thu khác

d) Tài sản thiếu chờ xử lý

- Tiền;

- Hàng tồn kho;

- TSCĐ;

- Tài sản khác.

Cuối năm

Đầu năm

4. Hàng tồn kho (Mã số 141)

- Hàng đang đi trên đường;

- Nguyên liệu, vật liệu;

- Công cụ, dụng cụ;

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;

- Thành phẩm;

- Hàng hóa;

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh 
doanh

(Tùy theo yêu cầu quản lý của doanh 
nghiệp, có thể thuyết minh chi tiết ngắn hạn 
và dài hạn)

c) Phải thu khác (Chi tiết theo yêu cầu quản 
lý):

đ) Nợ xấu (Tổng giá trị các khoản phải thu, 
cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá 
hạn nhưng khó có khả năng thu hồi)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2842
18/09/2018
5 tài liệu
0
3542
18/09/2018
3 tài liệu
0
2025
18/09/2018
10 tài liệu
0
6534
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3440
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1098
18/09/2018
4 tài liệu
0
3173
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9424
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9048
23/09/2018
10 tài liệu
0
5797
18/09/2018
10 tài liệu
0
5966
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0