Tài liệu

BMBCTC - 04 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                                                                                        CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                                                                       Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                                                                        in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

           S…BCLCTT/2016

BÁO CÁO LU CHUYN TIN T (THEO PH NG PHÁP TRC TIP)

Ư

Ư

Ơ

  Niên  tài chính nm 2016

đ

ă

Mã s thu:

ố ế

Ngi np thu:

ư

STT

CH TIÊU

Thuyt minh

ế

(1)

(2)

(3)

(4)

I

I. Lu chuyn tin t hot ng kinh doanh

ư

đ

1

  1. Tin thu t bán hàng, cung cp dch v và doanh thu khác

ấ ị

01

2

  2. Tin chi tr cho ngi cung cp hàng hoá và dch v

ườ

02

3

  3. Tin chi tr cho ngi lao ng

ườ

độ

03

4

  4. Tin chi tr lãi vay

04

5

  5. Tin chi np thu thu nhp doanh nghip 

ế

05

6

  6. Tin thu khác t hot ng kinh doanh

ừ ạđộ

06

7

  7. Tin chi khác t hot ng kinh doanh

ừ ạđộ

07

Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh

ư

đ

20

II

II. Lu chuyn tin t hot ng u t

ư

đ đ ư

1

21

2

22

3

  3.Tin chi cho vay, mua các công c n ca n v khác

ụ ợ ủ đơ ị

23

4

  4.Tin thu hi cho vay, bán li các công c n ca n v khác

ụ ợ ủ đơ ị

24

5

  5.Tin chi u t góp vn vào n v khác

đầ ư

đơ ị

25

6

  6.Tin thu hi u t góp vn vào n v khác

ồđầ ư

đơ ị

26

7

  7.Tin thu lãi cho vay, c tc và li nhun  c chia

ổứ

ậ đượ

27

Lu chuyn tin thun t hot ng u t

ư

đ đ ư

30

III

III. Lu chuyn tin t hot ng tài chính

ư

đ

1

  1.Tin thu t phát hành c phiu, nhn vn góp ca ch s hu

ổ ế

ậ ố

ủ ủở ữ

31

2

32

3

  3.Tin vay ngn hn, dài hn nhn  c

ắ ạ

ạ ậ đượ

33

  1.Tin chi  mua sm, xây dng TSC, BS u t và các tài sn dài 

để

Đ Đ đầ ư

hn khác

  2.Tin thu t thanh lý, nhng bán TSC, BS u t và các tài sn 

ượ

Đ Đ đầ ư

dài hn khác

  2.Tin chi tr vn góp cho các ch s hu, mua li c phiu ca 

ả ố

ủở ữ

ạ ổ ế ủ

doanh nghip ã phát hành

ệ đ

background image

4

  4.Tin chi tr n gc vay

ả ợ ố

34

5

  5.Tin chi tr n thuê tài chính

ả ợ

35

6

  6. C tc, li nhun ã tr cho ch s hu

ổứ ợ

ậ đ ả

ủở ữ

36

Lu chuyn tin thun t hot ng tài chính

ư

đ

40

Lu chuyn tin thun trong nm (50 = 20+30+40)

ư

ă

50

Tin và tng  ng tin u nm

ươ đươ ề đầ ă

60

nh h ng ca thay i t giá hi oái quy i ngoi t

Ả ưở ủ

đổ ỷ

ốđ

đổ

ạ ệ

61

70

Ngi ký:

ư

Ngày ký:

Tin và t ng  ng tin cui nm 

ươ đươ

ố ă

(70 = 50 + 60 + 61)

background image

                                                                                                                                        CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                                                                       Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                                                                        in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

BÁO CÁO LU CHUYN TIN T (THEO PH NG PHÁP TRC TIP)

Ư

Ư

Ơ

  Niên  tài chính nm 2016

đ

ă

Thuyt minh

ế

S nm nay

ố ă

S nm tr c

ố ă

ướ

Ngu n d  li u

ồ ữ ệ

(4)

(5)

(6)

TK ghi N

TK ghi Có

111; 112

511;3331;131

331; 6421; 6422; 152;153;155;156;157; 1331

111; 112

334

111; 112

335; 635

111;112

3334

111;112

111; 112

Ni dung thu khác

Ni dung chi khác

111; 112

211; 242; 241;1332; 331

111; 112

111; 112; 131

711

121; 221

111; 112

111; 112

121; 221

121; 221

111;112

111; 112

121; 221

111; 112

515; 138

111; 112

411

411; 419

111; 112

111; 112

311; 341

n v tin: ng vit 

Đơ

Đ

nam

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2880
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
3 tài liệu
0
2037
18/09/2018
10 tài liệu
0
6589
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3462
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3198
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9486
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9120
23/09/2018
10 tài liệu
0
5839
18/09/2018
10 tài liệu
0
6002
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0