Tài liệu

BMBCTC - 03 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                                                                                        CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                                                                       Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                                                                        in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

           S…BCKQHKD/2016

Đ

                 BÁO CÁO KT QA HOT NG KINH DOANH

Ế Ủ

Ạ Đ

                 Niên độ tài chính năm 2016

Mã s  thu :

ế

Ng i np thu:

ư

n v tin:  ng Vit Nam

Đơ

Đ

STT

Ch  tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

ấ ị

01

IV.08

2

Các kho n gi m tr  doanh thu

02

3

10

4

Giá v n hàng bán

11

5

20

6

Doanh thu ho t 

ng tài chính

ạ độ

21

7

Chi phí tài chính

22

8

     - Trong  ó: Chi phí lãi vay 

đ

23

9

Chi phí qu n lý kinh doanh

24

10

30

11

Thu nh p khác

31

12

Chi phí khác

32

13

L i nhu n khác (40 = 31 - 32)

40

Thuy t 

ế

minh

S  n m 

ố ă

nay

Doanh thu thu n v  bán hàng và cung 

ầ ề

c p d ch v  

ấ ị

     (10 = 01 - 02)

L i nhu n g p v  bán hàng và cung 

ậ ộ ề

c p d ch v  

ấ ị

     (20 = 10 - 11)

L i nhu n thu n t  ho t 

ng kinh 

ầ ừ ạ độ

doanh 
     (30 = 20 + 21 - 22 – 24)

background image

14

50

IV.09

15

Chi phí thu  TNDN

ế

51

16

60

T ng l i nhu n k  toán tr

c thu   (50 

ậ ế

ướ

ế

= 30 + 40)

L i nhu n sau thu  thu nh p doanh 

ế

nghi p  

     (60 = 50 – 51)

background image

                                                                                                                                        CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                                                                       Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                                                                        in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

                 BÁO CÁO KT QA HOT NG KINH DOANH

Ế Ủ

Ạ Đ

                 Niên độ tài chính năm 2016

n v tin:  ng Vit Nam

Đơ

Đ

Ngu n s  li u

ồ ố ệ

(6)

S  n m 

ố ă

tr c

ư

S  li u 

 ghi vào ch  tiêu này là l y k  s  

ố ệ để

ũ ế ố

phát sinh Có TK 511 và TK 512 trong k  

báo cáo trên S  cái

S  li u 

 ghi vào ch  tiêu này là l y k  phát 

ố ệ để

ũ ế

sinh bên N  TK 511 

i  ng v i bên Có c a 

đố ứ

TK 521 trong n m báo cáo S cái hoc  Nht 

ă

ký s  cái

S  li u 

 ghi vào ch  tiêu này là l y k  phát 

ố ệ để

ũ ế

sinh Có c a TK 632 

i  ng v i bên N  c a 

đố ứ

ợ ủ

TK 911 trong k  báo cáo trên S cái hoc Nht 

ký s  cái

S  li u 

 ghi vào ch  tiêu này là l y k  phát 

ố ệ để

ũ ế

sinh bên N  c a TK 515 

i  ng v i bên Có 

ợ ủ

đố ứ

c a TK 911 trong k  báo cáo trên S  cái.

S  li u 

 ghi vào ch  tiêu này là l y k  phát 

ố ệ để

ũ ế

sinh bên Có c a TK 515 

i  ng v i bên N  

đố ứ

c a TK 911 trong k  báo cáo trên S  cái.

S  li u 

 ghi vào ch  tiêu này 

c c n c  

ố ệ để

đượ ă ứ

vào S  k  toán chi ti t TK 635,

ổ ế

ế

S  li u 

 ghi vào ch  tiêu này t ng c ng s  

ố ệ để

phát sinh bên Có c a TK 642 

i  ng v i 

đố ứ

bên N  c a TK 911 trong n m báo cáo trên 

ợ ủ

ă

S  cái ho c Nh t ký s  cái.

S  li u 

 ghi vào ch  tiêu này là l y k  phát 

ố ệ để

ũ ế

sinh bên N  c a TK 711 

i  ng v i bên Có 

ợ ủ

đố ứ

c a TK 911 trong n m báo cáo trên S  cái 

ă

ho c Nh t ký s  cái.

S  li u 

 ghi vào ch  tiêu này là l y k  phát 

ố ệ để

ũ ế

sinh bên Có c a TK 811 

i  ng v i bên N  

đố ứ

c a TK 911 trong n m báo cáo trên S  cái 

ă

ho c Nh t ký s  cái.

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2902
18/09/2018
5 tài liệu
0
3564
18/09/2018
3 tài liệu
0
2045
18/09/2018
10 tài liệu
0
6602
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3471
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3206
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9506
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9133
23/09/2018
10 tài liệu
0
5856
18/09/2018
10 tài liệu
0
6021
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0