Tài liệu

BMBCTC - 02 Bảng cân đối kế toán

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                                                                                        CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                                                                       Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                                                                        in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

           S…BCKT/2016

Đ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

   Niên độ tài chính năm 2016

Mã số thuế:

Người nộp thuế:

STT

CHỈ TIÊU

Thuyết minh

(1)

(2)

(3)

(4)

TÀI SẢN

A

100

I

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

III.01

II

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)

120

III.05

1

   1. Đầu tư tài chính ngắn hạn

121

2

129

III

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

130

1

   1. Phải thu của khách hàng 

131

2

   2. Trả trước cho người bán

132

3

   3. Các khoản phải thu khác 

138

4

   4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

139

IV

IV. Hàng tồn kho

140

1

   1. Hàng tồn kho 

141

III.02

2

   2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

149

V

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

1

   1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

151

2

   2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

152

3

   3. Tài sản ngắn hạn khác 

158

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 
(100 = 110+120+130+140+150)A - TÀI SẢN 
NGẮN HẠN 
(100 = 110+120+130+140+150)A - TÀI SẢN 
NGẮN HẠN 
(100 = 110+120+130+140+150)A - TÀI SẢN 
NGẮN HẠN 
(100 = 110+120+130+140+150)A - TÀI SẢN 
NGẮN HẠN 
(100 = 110+120+130+140+150)

   2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn 
hạn (*)

background image

B

200

I

I. Tài sản cố định

210

III.03.04

1

   1. Nguyên giá 

211

2

   2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 

212

3

   3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

213

II

II. Bất động sản đầu tư

220

1

   1. Nguyên giá

221

2

   2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

222

III

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

230

III.05

1

   1. Đầu tư tài chính dài hạn

231

2

239

IV

IV. Tài sản dài hạn khác

240

1

   1. Phải thu dài hạn 

241

2

   2. Tài sản dài hạn khác

248

3

   3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

249

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 =100 + 200)

250

NGUỒN VỐN

A

A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)

300

I

I. Nợ ngắn hạn

310

1

   1. Vay ngắn hạn 

311

2

   2. Phải trả cho người bán 

312

3

   3. Người mua trả tiền trước

313

4

   4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

314

III.06

5

   5. Phải trả người lao động

315

6

   6. Chi phí phải trả

316

7

   7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác

318

8

   8. Dự phòng phải trả ngắn hạn 

319

II

II. Nợ dài hạn 

320

1

   1. Vay và nợ dài hạn 

321

2

   2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

322

3

   3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác

328

4

   4. Dự phòng phải trả dài hạn

329

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 
(200=210+220+230+240)

   2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 
(*)

background image

B

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)

400

I

I. Vốn chủ sở hữu

410

III.07

1

   1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

411

2

   2. Thặng dư vốn cổ phần

412

3

   3. Vốn khác của chủ sở hữu

413

4

   4. Cổ phiếu quỹ (*)

414

5

   5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

415

6

   6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

416

7

   7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

417

II

II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

430

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  (440 = 300+400)

440

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 

1

   1- Tài sản thuê ngoài

2

3

4

   4- Nợ khó đòi đã xử lý

5

   5- Ngoại tệ các loại

Người ký:

Ngày ký:

   2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia 
công
   3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký 
cược

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2902
18/09/2018
5 tài liệu
0
3564
18/09/2018
3 tài liệu
0
2045
18/09/2018
10 tài liệu
0
6602
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3471
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3206
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9506
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9133
23/09/2018
10 tài liệu
0
5856
18/09/2018
10 tài liệu
0
6021
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0