Tài liệu

BMBCTC - 01 Bảng cân đối số phát sinh tài khoản

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                                              CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                                                in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

S….BCSPSTK/2016

Đ

BNG CÂN I S PHÁT SINH TÀI KHON

Đ

Ố Ố

Nm 2016

ă

Mã TK

Tên tài khoản

 Số dư đầu kỳ 

 Nợ 

111

Tiền mặt

1111 Tiền Việt Nam

 239,803,277    

1112 Ngoại tệ
1113 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

112

Tiền gửi ngân hàng

1121 Tiền Việt Nam

 1,096,480,333    

1122 Ngoại tệ
1123 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

121

Đầu tư tài chính ngắn hạn

131

Phải thu của khách hàng

131DH

Công ty TNHH Đức Hiếu

 96,850,000    

131ĐA

Công ty TNHH Đức Anh

 75,130,000    

131HN

Doanh nghiệp tư nhân Hải Ngọc

 102,970,000    

133

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

1331

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ

 142,238,424    

13311 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ
13312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu

1332

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của TSCĐ

138

Phải thu khác

1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
1388 Phải thu khác

141

Tạm ứng

142

Chi phí trả trước ngắn hạn

152

Nguyên liệu, vật liệu

1521 Nguyên vật liệu chính

background image

1522 Nguyên vật liệu phụ
1523 Nhiên liệu

153

Công cụ, dụng cụ

1531 Công cụ, dụng cụ
1532 Bao bì luân chuyển
1533 Đồ dùng cho thuê

154

Chi phí SXDK dở dang

1541 Chi phí NVL dở dang
1542 Chi phí nhân công dở dang
1543 Chi phí SXC dở dang

155

Thành phẩm

156

Hàng hóa

 243,540,730    

157

Hàng gửi bán

159

Các khoản dự phòng

1591 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính
1592 Dự phòng phải thu khó đòi
1593 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

211

Tài sản cố định

2111 Tài sản cố định hữu hình

 360,490,000    

2112 Tài sản cố định thuê tài chính
2113 Tài sản cố định vô hình

214

Hao mòn tài sản cố định

2141 Hao mòn tài sản cố định hữu hình
2142 Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính
2143 Hao mòn tài sản cố định vô hình
2147 Hao mòn bất động sản đầu tư

217

Bất động sản đầu từ

221

Đầu tư tài chính dài hạn

2212 Vốn góp liên doanh
2213 Đầu tư vào Công ty liên kết
2218 Đầu tư tài chính dài hạn khác

229

Dự phòng giảm đầu tư tài chính dài hạn

241

Xây dựng cơ bản dở dang

2411 Mua sắm TSCĐ
2412 Xây dựng cơ bản dở dang
2413 Sửa chữa lớn TSCĐ

242

Chi phí trả trước dài hạn

 8,630,417    

244

Ký quỹ, ký cược dài hạn

311

Vay ngắn hạn

315

Nợ dài hạn đến hạn trả

331

Phải trả cho người bán

background image

331GP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thương mại Gia Phát

331NNT

Công ty TNHH Nam Tiến Thành

331TT

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi

331TQ

Công ty TNHH Thiên Quang

333

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3331

Thuế GTGT đầu ra phải nộp

33311 Thuế GTGT đầu ra
33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu

3332

Thuế tiêu thụ đặc biệt

3333

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3335

Thuế thu nhập cá nhân

3336

Thuế tài nguyên

3337

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

3338

Các loại thuế khác

3339

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

334

Phải trả người lao động

335

Chi phí trả trước

338

Phải trả, phải nộp khác

3381 Tài sản thừa chờ xử lý
3382 Kinh phí công đoàn
3383 Bảo hiểm xã hội
3384 Bảo hiểm y tế
3386 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
3387 Doanh thu chưa thực hiện
3388 Phải trả phải nộp khác
3389 Bảo hiểm thất nghiệp

341

Vay, nợ dài hạn

3411

Vay dài hạn

3412

Nợ dài hạn

3413

Trái phiếu phát hành

34131 Mệnh giá trái phiếu
34132 Chiết khấu trái phiếu
34133 Phụ trội trái phiếu

3414

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

351

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

352

Dự phòng phải trả

353

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2902
18/09/2018
5 tài liệu
0
3562
18/09/2018
3 tài liệu
0
2045
18/09/2018
10 tài liệu
0
6599
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3468
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3205
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9502
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9131
23/09/2018
10 tài liệu
0
5854
18/09/2018
10 tài liệu
0
6019
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0