Tài liệu

BM58_Mau bao cao

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

                MẪU BÁO CÁO

1. Báo cáo tuần phụ trách hành chính
2. Báo cáo tháng/quý phụ trách hành chính
3. Báo cáo ngày – tuyển dụng
4. Báo cáo/ kế hoach tuần quản lý hồ sơ
5. Báo cáo/kế hoạch tháng/quý tuyển dụng
6. Báo cáo ngày quản lý hồ sơ
7. Báo cáo/kế hoạch tuần quản lý hồ sơ
8. Báo cáo/kế hoạch tháng quý quản lý hồ sơ
9. Báo cáo ngày chế độ chính sách
10. Báo cáo /kế hoạch tuần chế độ chính sách
11. Báo cáo/kế hoạch tháng quý chế độ chính sách
12. Báo cáo/kế hoạch tháng quý – đào tạo
13. Báo cáo ngày – đào tạo
14. Báo cáo/kế hoạch tuần đào tạo

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

I.
C

ÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

TT

Nội dung

Khó khăn/Tồn đọng

Hướng giải quyết

T/g giải quyết

1

Công tác lễ tân, tiếp khách

2

Công tác HCTH

3

Công tác QTTS

4

Công tác ANNB

5

Công tác QTHC

6

7

8

II. CÁC CÔNG VIỆC ĐàNÊU TUẦN TRƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

TT

Nội dung

Người giải quyết trực tiếp

Yêu cầu

Ghi chú

1

2

3

4

5

III. KẾ HOẠCH TUẦN SAU

Nội dung công việc

Người thực

Yêu cầu kết quả đạt

Thời gian thực hiện

Ghi chú

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

BÁO CÁO TUẦN -  PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH

(Tuần ……..tháng …… năm ……)

Người báo cáo: 

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

hiện

được

T2

T3

T4

T5

T6

T7

IV. KẾ HOẠCH DỰ TRÙ VỐN THANH TOÁN TUẦN SAU

TT

Lý do thanh toán

Số tiền

T/gian thanh toán

Số HĐ

Ghi chú

1

2

3

4

5

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

3

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
545
0 trang
0
590
0 trang
0
418
0 trang
0
449
0 trang
0
410
0 trang
0
412
0 trang
0
451
0 trang
0
423
0 trang
0
465
0 trang
0
477
0 trang
0
456
0 trang
0
502
0 trang
0
478
0 trang
0
419
0 trang
0
435
0 trang
0
388
0 trang
0
354
0 trang
0
391

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0