Tài liệu

BM57_Noi quy cong ty

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY …………

NỘI QUY 

LAO ĐỘNG CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Quyết định số ....../...... /QĐ.

Ngày      tháng        năm         của Giám đốc công ty)

Mã tài liệu: 6.1

background image

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và 

ABC

ABC

ABC

Chữ ký

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

-

Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày
23/6/1994; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày
01/4/2002 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2003;

-

Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách
nhiệm vật chất; và Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP;

-

Căn cứ tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động trong doanh
nghiệp.

Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Chấp hành công đoàn, Giám đốc ban hành nội quy
lao động thực hiện trong Công ty như sau:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.

Nội quy lao động là những quy định về kỷ luật lao động mà Người lao động phải
thực hiện khi làm việc tại Công ty; quy định việc xử lý đối với Người lao động vi
phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại đến tài sản của Công ty.

2.

Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả mọi Người lao động làm việc trong Công ty
theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động, kể cả Người lao động đang trong
thời gian thử việc, học nghề.

3.

Các từ viết tắt và chú giải:

Người lao động

Là những công nhân trực tiếp sản xuất hoặc những nhân viên
làm việc tại các bộ phận gián tiếp của Công ty, bao gồm cả
những người đang trong giai đoạn thử việc, học nghề.

Công ty

Là Công ty ....................................

Giám đốc

Là người quản lý điều hành chung cao nhất của Công ty. 

Trưởng phòng 
Nhân sự

Là người chịu trách nhiệm chính về các vấn đề liên quan đến
nhân sự, tiền lương, phúc lợi, kỷ luật, khen thưởng, chế độ,
môi trường làm việc cho Người lao động.

Trưởng phòng

Là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các phòng,
ban trong Công ty.

Quản đốc

Là người chịu trách nhiệm quản lý phân xưởng sản xuất.

Trưởng bộ phận

Là người trực tiếp điều hành một trong các bộ phận của các
phân xưởng sản xuất của Công ty.

NỘI DUNG CỦA NỘI QUY LAO ĐỘNG

I.

KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1.

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
1.1 Thời gian biểu làm việc

Thời gian biểu làm việc của Người lao động như sau:
(a) Bộ phận văn phòng

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

3

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
545
0 trang
0
590
0 trang
0
417
0 trang
0
449
0 trang
0
410
0 trang
0
411
0 trang
0
450
0 trang
0
421
0 trang
0
463
0 trang
0
475
0 trang
0
456
0 trang
0
501
0 trang
0
478
0 trang
0
419
0 trang
0
434
0 trang
0
387
0 trang
0
354
0 trang
0
1220

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0