Tài liệu

BM54_Don de xuat bo nhiem

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

PHIẾU ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty ........................................

BỘ PHẬN ....................................

- Căn cứ theo phiếu thăng chức số .....................................................
- Căn cứ …………………………... .......................................................
- Bộ phận ..................................... đề nghị bổ nhiệm cán bộ như sau:

Họ tên người được bổ nhiệm:……………………………..Bộ phận:………………………
Năm sinh:……………………MSNV:……………………………………………………...
Chức danh đang đảm nhiệm:………………………………………………………………..
Công việc chính:

1.

………………………………………………………………………………………......

2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………
Chức danh đề nghị bổ nhiệm:………………………………………………………………
Lý do bổ nhiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Ý kiến phòng nhân sự
………………………………………………………………………………………………

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của giám đốc
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Trường hợp giám đốc đồng ý chủ trường, các bộ phận có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ 
thủ tục theo quy trình của công ty.

Người đề nghị

Phòng NS

Giám đốc điều hành

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
593
0 trang
0
421
0 trang
0
465
0 trang
0
415
0 trang
0
415
0 trang
0
456
0 trang
0
426
0 trang
0
472
0 trang
0
485
0 trang
0
475
0 trang
0
507
0 trang
0
484
0 trang
0
427
0 trang
0
439
0 trang
0
392
0 trang
0
359
0 trang
0
393
0 trang
0
1239

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0