Tài liệu

BM53_Quy che bo nhiem

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY …………… 

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  .........

background image

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

ABC

ABC

ABC

Chữ ký

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

-

Xây dựng các bước quy trình nghỉ phép cho CNV công ty.

III/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ hệ thống của Công ty.

II/ 

ĐỊNH NGHĨA

:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, đồng thời nâng cao chất lượng

và hiệu quả hoạt động của Đơn vị.

1. Hoạch định cán bộ nguồn:

-

Phòng nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn cho công ty. Việc xây dựng
đội ngũ các bộ nguồn phải được thể hiện qua phương án hàng năm và phương án điều chỉnh
vào tháng 6 hàng năm.

-

Việc hoạch định cán bộ nguồn bao gồm hai hình thức là nguồn các bộ mới xuất phát từ chiến
lược mở rộng kinh doanh của công ty và xây dựng đội ngũ cán bộ thay thế.

-

Đối với các cán bộ mới theo chiến lược kinh doanh của công ty, được thực hiện theo quy
trình tuyển dụng của công ty.

-

Đối với trường hợp cán bộ nguồn, cần phải lưu ý các trường hợp sau:

1.1 Xây dựng cán bộ nguồn thay thế:

-

Mỗi chức danh quản lý đều phải có một vị trí nhân viên tiềm năng để thay thế. Mẫu phiếu
thăng chức thực hiện theo: NS – 13 – BM01.

-

Thẩm quyền phê duyệt phiếu thăng tiến như sau:

+    Giám đốc điều hành đối với các chức danh quản lý cấp phòng…..

+    Trưởng các bộ phận với các chức danh còn lại nhưng phải được TP. nhân sự phê duyệt.

-

Phiếu thăng tiến do phòng nhân sự lưu làm chương trình đào tạo và đánh giá

1.2 Xây dựng chương trình bổ trợ công việc:

-

Đối với mỗi loại công việc nhất định, phòng nhân sự phối hợp với mỗi bộ phận phải có ít
nhất hai người có thể thực hiện được công việc để có thể thay thế khi cần thiết.

-

Đối với các vị trí quan trọng, nếu như vị trí đó vắng mặt mà công việc không thể giải quyết
được thì phải có thêm nhân sự dành cho vị trí đó.

2. Tiêu chuẩn bổ nhiệm

-

Phải bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo bảng tiêu chuẩn chức danh của công ty.

-

Có đủ hồ sơ cá nhân, lý lịch kê khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định và được cơ quan chức
năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng.

-

Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-

Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên.

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

3

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
546
0 trang
0
590
0 trang
0
418
0 trang
0
450
0 trang
0
410
0 trang
0
412
0 trang
0
451
0 trang
0
423
0 trang
0
465
0 trang
0
477
0 trang
0
458
0 trang
0
502
0 trang
0
478
0 trang
0
421
0 trang
0
435
0 trang
0
355
0 trang
0
391
0 trang
0
1227

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0