Tài liệu

BM50_Phieu danh gia tin nhiem

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TÍN NHIỆM

Họ tên người đánh giá:………………………………..Bộ phận:…………………………
MSNV:……………………Chức danh đang đảm nhiệm:…………………………………
Dựa theo quy chế bổ nhiệm của công ty tôi xin đánh giá mức độ tín nhiệm và công việc 
đối với:
Anh chị……………………………………….bộ phận………………..mã số NV:………
Mối quan hệ của tôi và anh chị trên đây là:………………………………………………
Như sau:
1.  Tự đánh giá công việc:

Stt Nội dung đánh

giá

Mức đánh giá

Ghi chú

Yếu

TB

Khá Giỏi

X.sắc

1

Khối lượng 
công việc

2

Tinh thần trách 
nhiệm, kỷ luật

3

Năng lực lãnh 
đạo, quản lý

4

Sự phối hợp

5

Thái độ

6

Nghiệp vụ 
chuyên môn

7

Phầm chất cá 
nhân

Ý kiến khác:
………………………………………………………………………………………………
…………….
………………………………………………………………………………………………
……………..
………………………………………………………………………………………………
……………..
………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………
Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung đánh giá trên đây là đúng theo như hiểu biết của tôi và
không bị ảnh hưởng hay ép buộc từ người khác. Nếu có, tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm./.

.........., Ngày ..... tháng ..... năm .........

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

      Người đánh giá

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
546
0 trang
0
590
0 trang
0
418
0 trang
0
450
0 trang
0
410
0 trang
0
412
0 trang
0
451
0 trang
0
423
0 trang
0
465
0 trang
0
477
0 trang
0
457
0 trang
0
502
0 trang
0
478
0 trang
0
419
0 trang
0
435
0 trang
0
388
0 trang
0
355
0 trang
0
391
0 trang
0
1227

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0