Tài liệu

BM49_Quy trinh danh gia cong viec

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY ……….. 

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

Mã tài liệu:  .........

background image

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

ABC

ABC

ABC

Chữ ký

I/ MỤC ĐÍCH:

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

-

Nhằm mục đích đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong tháng, làm tiêu chí để xét
thưởng cho CNV, công ty quy định về việc đánh giá CNV như sau:

II/ PHẠM VI

-

Áp dụng cho việc đánh giá công việc toàn bộ CBCNV công ty trừ giám đốc điều hành.

III/ ĐỊNH NGHĨA

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Xác định tiêu chí đánh giá:

-

Số lượng tiêu chí đánh giá đối với mỗi chức danh là từ 3 – 10 tiêu chí.

-

Các tiêu chí đánh giá có thể được thay đổi nhưng phải được người có thầm quyền phê duyệt
và phải được triển khai cho các cấp liên quan trước khi áp dụng.

-

Bảng tiêu chí đánh giá cho mỗi chức danh được xác định theo mẫu: NS – 14 –BM01.

-

Mỗi tiêu chí chức danh phải được xác định trọng số tương ứng. Trọng số của mỗi tiêu chí do
Phòng nhân sự, Quản lý các bộ phận, quản lý trực tiếp lập ra và phải được giám đốc duyệt.

S
tt

Tiêu chí đánh giá

Trọng
số

Điểm

1-5

Tổng
cộng

Diễn giải

1

2

3

4

5

6

7

Tổng công

A = 10

B =

Xếp loại: C = B / A

1.1 Các tiêu chí đánh giá kết quả công việc:

-

Việc đánh giá kết quả công việc thể hiện qua hai yếu tố: đánh giá theo chỉ tiêu, và đánh giá
theo lĩnh vực (các quy trình nghiệp vụ)

-

Kết quả công việc của một chức danh có thể thể hiện qua cả hai chỉ tiêu hoặc một trong hai
chỉ tiêu, trong đó các cấp quản lý sẽ chủ yếu áp dụng theo chỉ tiêu (quản lý theo mục tiêu),
các cấp nhân viên sẽ chủ yếu áp dụng theo lĩnh vực (quản lý theo quá trình).

a>  Đánh giá theo chỉ tiêu.

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

3

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
545
0 trang
0
590
0 trang
0
417
0 trang
0
449
0 trang
0
410
0 trang
0
411
0 trang
0
450
0 trang
0
421
0 trang
0
463
0 trang
0
475
0 trang
0
456
0 trang
0
501
0 trang
0
478
0 trang
0
419
0 trang
0
434
0 trang
0
387
0 trang
0
354
0 trang
0
391
0 trang
0
1220

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0