Tài liệu

BM48_QĐ tăng lương

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

CƠ QUAN………….

(CÔNG TY ........................)

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

....................., ngày … tháng … năm  … 

QUYẾT ĐỊNH

V/v tăng lương ………………….

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY ....................................

Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày…………;
Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………;
Căn cứ quy chế lương của công ty.
Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay quyết định tăng lương cho ông/bà.......................................(hoặc danh sách
đính kèm)  .... kể từ ngày .......

Điều 2. Các ông Chánh Văn Phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng tổ chức
cán bộ và Ông (Bà).............................................chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu VP

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

(Ký tên và đóng dấu)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
503
0 trang
0
548
0 trang
0
379
0 trang
0
404
0 trang
0
372
0 trang
0
369
0 trang
0
407
0 trang
0
375
0 trang
0
411
0 trang
0
433
0 trang
0
399
0 trang
0
452
0 trang
0
425
0 trang
0
386
0 trang
0
340
0 trang
0
308
0 trang
0
348
0 trang
0
1107

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0