Tài liệu

BM47_Bảng lương

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

BẢNG LƯƠNG PHÒNG……….THÁNG 07/2007

Ngày công tiêu chuẩn (H1)

26

Stt

Mã số

Họ tên

Chức danh

Thưởng NS PC chức vụ

Hệ số DG

Bảo hiểm

Thực lĩnh

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=E*H/H1

K=E*I/H1

L

M=F*L

N=Theo QD

O

P=E*0.17

Q

R=J+K+M+N+O-P-Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Người lập

Giám đốc nhân sự

Kế toán trưởng

Giám đốc điều hành

Mức lương

 CB

Ngày công

 CB

Ngày công

 tăng ca

Lương CB

 thực tế

Lương 
tăng ca

Thưởng NS

 thực tế

Phục cấp CV

 thực tế

Thu nhập

 khác

Giảm trừ 

khác

background image

Số: NS - BM17 - BM01

dated: 

Ký tên

S

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
546
0 trang
0
590
0 trang
0
418
0 trang
0
450
0 trang
0
410
0 trang
0
412
0 trang
0
451
0 trang
0
423
0 trang
0
465
0 trang
0
477
0 trang
0
457
0 trang
0
502
0 trang
0
478
0 trang
0
435
0 trang
0
388
0 trang
0
355
0 trang
0
391
0 trang
0
1227

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0