Tài liệu

BM46_Quy che khen thuong

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY …………..

QUI CHẾ KHEN THƯỞNG 

Mã tài liệu: 

background image

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

ABC

ABC

ABC

Chữ ký

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-

Xây dựng các bước quy trình nghỉ phép cho CNV công ty.

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

III/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ hệ thống của Công ty.

II/ 

ĐỊNH NGHĨA

:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Các hình thức khen thưởng:

a> Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch:

-

Toàn bộ CBCNV được hưởng mức thưởng bằng nhau.

-

Số tiền thưởng từ 40.000 đồng đến 200.000 đồng tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công
ty.

-

Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tở trình Ban GĐ về số tiền thưởng, dự toán tiền thưởng
trình Ban GĐ trước 15 ngày so với ngày lễ tương ứng, lập danh sách CBCNV được thưởng
trước 3 ngày so với ngày lễ tương ứng.

b> Thưởng thâm niên:

-

Thâm niên được tính chi tiết tới từng tháng (nếu từ 15 ngày trở lên thì tính đủ tháng, nếu dưới
15 ngày thì không được tính đủ tháng.

-

Tiền thâm niên = số tháng thâm niên * số tiền thâm niên 1 tháng.

-

Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tờ trình về số tiền thâm niên của 1 tháng, dự toán tổng tiền
thâm niên trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.

c> Thưởng tháng lương 13 (tết AL):

-

Được tính = tỷ lệ % * [tổng lương thực tế trong năm (không phải lương hợp đồng) / 12
tháng].

-

Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tờ trình về tỷ lệ %, dự toán tổng tiền thưởng tháng lương
13 trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.

d> Thưởng chuyên cần:

-

Đối tượng áp dụng là CNV trực tiếp sản xuất trên dây chuyền

.

-

Điều kiện: Làm đủ số ngày theo tổng số ngày chuyền đã thực hiện (không tính những ngày
phải làm bù hay điều động làm thêm).

e> Thưởng tiết kiệm nguyên phụ liệu:

-

Bộ phận sản xuất mà tiết kiệm được % nguyên phụ liệu tiêu hao thì được thưởng 30 % mức
nguyên phụ liệu tiết kiệm được.

-

Hàng quí Phòng Nhân sự kết hợp Phòng KHKD và bộ phận sản xuất liên quan lập kế hoạch
khen thưởng trình GĐ xem xét và phê duyệt.

f> Thưởng đạt chất lượng:

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

3

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
592
0 trang
0
421
0 trang
0
458
0 trang
0
414
0 trang
0
413
0 trang
0
454
0 trang
0
425
0 trang
0
471
0 trang
0
482
0 trang
0
470
0 trang
0
506
0 trang
0
423
0 trang
0
437
0 trang
0
391
0 trang
0
357
0 trang
0
392
0 trang
0
1232

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0