Tài liệu

BM44_QD khen thuong

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

CƠ QUAN………….

(CÔNG TY ...........................)

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-……...

........., ngày … tháng … năm … 

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng ………………………………….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY  ............................

Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty.
Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Khen thường đối với các anh chị như sau:

......................................................................................................................................................

Điều 2. Hình thức khen thưởng

. .
. .
. .
. .
. .......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính ) , trưởng phòng tổ chức,
thủ trưởng đơn vị..........................và ông (bà)...............................có trách nhiệm thi hành
quyết định này.

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

                 GIÁM ĐỐC 

(Ký và đóng dấu)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
545
0 trang
0
590
0 trang
0
418
0 trang
0
449
0 trang
0
410
0 trang
0
412
0 trang
0
450
0 trang
0
422
0 trang
0
465
0 trang
0
477
0 trang
0
456
0 trang
0
478
0 trang
0
419
0 trang
0
435
0 trang
0
388
0 trang
0
354
0 trang
0
391
0 trang
0
1224

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0