Tài liệu

BM42_Quy che ky luat

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY ………

QUI CHẾ KỶ LUẬT

Mã tài liệu:  NS - 12

background image

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

ABC

ABC

ABC

Chữ ký

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-

Xác định các biện pháp kỷ luật trong công ty.

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

-

Xác định trình tự các bước xử lý kỷ luật CNV trong công ty.

III/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trong công ty.

II/ 

ĐỊNH NGHĨA

:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Các hình thức kỷ luật

Công ty có thể áp dụng các hình thức kỷ luật sau đối với người lao động:

-

Khiển trách bằng lời nói; hoặc bằng văn bản;

-

Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển sang làm công việc khác có
mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 06 tháng hoặc khấu trừ tiền lương hoặc cách chức;

-

Sa thải.

Đối với các hành vi gây thiệt hại cho Công ty từ 500.000 đồng trở lên, gây ảnh hưởng đến uy

tín của Công ty, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty đều bị áp dụng một trong các hình
thức kỷ luật nói trên. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức nào sẽ được căn cứ trên từng trường hợp
cụ thể.

Ngoài các trường hợp trên, người lao động sẽ bị áp dụng các hình thức kỷ luật theo các quy

định sau:

1.1.

Khiển trách bằng lời nói;

KHIỂN TRÁCH BẰNG LỜI NÓI được áp dụng khi người lao động có ít nhất một trong các hành vi

sau:

-

Đi làm trễ hoặc về sớm hơn thời gian quy định của Công ty mà không được sự đồng ý của
người có thẩm quyền;

-

Không nghỉ giải lao đúng thời gian quy định hoặc nghỉ giải lao dài hơn thời gian quy định mà
không được sự đồng ý của người có thẩm quyền;

-

Nghỉ cho mục đích hội họp không theo yêu cầu của công việc hoặc tự ý kéo dài thời gian hội
họp;

-

Ngủ trong giờ làm việc; 

-

Rời vị trí làm việc trong giờ làm việc mà không có lý do chính đáng.

-

Không thực hiện công việc theo đúng quy trình của Công ty nhưng không gây ra thiệt hại
trực tiếp về vật chất và không làm ảnh hưởng đến khách hàng;

-

Không giữ sạch sẽ chỗ làm việc của mình;

-

Không giữ gìn hình thức cá nhân trong giờ làm việc, không mặc đồng phục theo đúng quy
định của công ty;

-

Sử dụng, chiếm dụng thời gian của Công ty cho những công việc và mục đích riêng;

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

3

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
592
0 trang
0
421
0 trang
0
458
0 trang
0
414
0 trang
0
414
0 trang
0
454
0 trang
0
425
0 trang
0
471
0 trang
0
482
0 trang
0
506
0 trang
0
480
0 trang
0
423
0 trang
0
437
0 trang
0
391
0 trang
0
358
0 trang
0
392
0 trang
0
1232

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0