Tài liệu

BM42-QT08-Thong-bao-moi-nghiem-thu-kiem-tra

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM42/QT08
Lần BH: 01

THÔNG BÁO MỜI NGHIỆM THU/KIỂM TRA

SỐ:

Dự án: ...........................................................................................................

Hạng mục: ....................................................................................................

Thời tiết: .................................................. 

Ngày gửi: .................................

Kính gửi:  

Tên đơn vị/ cơ quan:........................................................................................

Ông/Bà: ....................................................

Chức vụ: ..................................

Điện thoại: ................................................ 

Fax: .........................................

CÔNG VIỆC CẦN NGHIỆM THU/ KIỂM TRA

Thời gian nghiệm thu/ kiểm tra: ngày …… tháng …… năm ……..

STT

Công việc cần nghiệm thu/ kiểm tra

Hạng mục

Thời gian

bắt đầu

TÀI LIỆU/ BẢN VẼ LIÊN QUAN: 

CÔNG VIỆC CẦN NGHIỆM THU/ KIỂM TRA: 

PHƯƠNG PHÁP NGHIỆM THU/ KIỂM TRA: 

DỤNG CỤ NGHIỆM THU/ KIỂM TRA:

BÊN MỜI NGHIỆM THU/ KIỂM TRA

Ông/ Bà:

Chức vụ: 

Chữ ký:

Ngày:

CHẤP THUẬN CỦA CÁC BÊN ĐƯỢC MỜI NGHIỆM THU/ KIỂM TRA

Ông/ Bà:

Chức vụ: 

Chữ ký:

Ngày:

Ý KIẾN CỦA TỔ TƯ VẤN/ GIÁM SÁT

Professional Consultant & Construction

    

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6710
18/09/2018
7 tài liệu
0
3912
18/09/2018
2 tài liệu
0
2429
18/09/2018
2 tài liệu
0
1224
18/09/2018
4 tài liệu
0
2162
18/09/2018
10 tài liệu
0
5105
18/09/2018
9 tài liệu
0
5081
18/09/2018
10 tài liệu
0
5742
18/09/2018
4 tài liệu
0
2575
18/09/2018
2 tài liệu
0
1263
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1725
18/09/2018
8 tài liệu
0
5278
18/09/2018
5 tài liệu
0
3649
18/09/2018
4 tài liệu
0
2574