Tài liệu

BM41_Bien ban vi pham

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

BIÊN BẢN VI PHẠM

Hôm nay vào lúc ………… giờ…………...phút, ngày……...tháng………năm………
Chúng tôi gồm:
1. Họ tên người lập biên bản:…………………………………………………………
2. Họ tên người làm chứng:… …………………………………………………………
3. Họ tên người có liên quan đến vụ việc:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc: ……………………………………………………
Diễn biến của vụ việc xảy ra: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Thiệt hại về vật chất hoặc vi phạm những qui định của Công ty đề ra:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Người có liên quan đến vi phạm:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập và đọc lại cho mọi người đều nghe.

Phụ trách BP 

     Người vi phạm

Người làm chứng           Người lập BB

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
402
0 trang
0
437
0 trang
0
270
0 trang
0
305
0 trang
0
276
0 trang
0
283
0 trang
0
295
0 trang
0
288
0 trang
0
306
0 trang
0
278
0 trang
0
333
0 trang
0
319
0 trang
0
288
0 trang
0
291
0 trang
0
231
0 trang
0
216
0 trang
0
253
0 trang
0
906

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0