Tài liệu

BM41-QT08-Bang-thanh-toan-gia-tri-khoi-luong

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM41/QT08

Lần ban hành: 01

BẢNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG

Dự án 

: ..............................................................................................

Hạng mục  : ..............................................................................................

-

Căn cứ hợp đồng số .............................................  ngày  ……/……/ 201……  được  ký kết
giữa   Công   ty   CP   Tư   vấn   Quản   lý   Xây   dựng   KC24   với

 

............................................................................
............................................................................
về việc .................................................................tại

 

............................................................................

-

Căn cứ vào Biên bản nghiệm thu ngày ……/……/ 201…

-

Căn cứ khối lượng thi công thực tế tại hiện trường.

Giá trị thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành như sau: 

STT

CÔNG VIỆC

ĐƠN

VỊ

KHỐI LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

Tổng cộng:

Làm tròn:

(

Bằng

 

chữ:

 

.................................................................................................................................................
)

TP. Nha Trang, ngày …… tháng …… năm ………

    Đại diện giao thầu

(Ký và ghi rõ họ tên)

.......................................

Giám sát

(Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………………..

Đơn vị nhận thầu

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………….

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7418
18/09/2018
7 tài liệu
0
4303
18/09/2018
2 tài liệu
0
2620
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6475
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1946
18/09/2018
8 tài liệu
0
5703
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809