Tài liệu

BM39_Bien ban hop xet ky luat

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

BIÊN BẢN HỌP

XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT

Bộ phận: …………………..........…………………………………………………………..
Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật Anh/Chị:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Thời gian họp:………….giờ…………...ngày…………tháng……….năm……..................
Chủ trì cuộc họp:…… ……………………………………………………………………...
Thành phần tham dự:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………

Hội nghị nhất trí bầu thư ký ghi biên bản là Anh/Chị:……………………………………
Nội dung cuộc họp bao gồm:
1 – Chủ trì cuộc họp đọc biên bản sự việc và tóm ttă1t nnội dung sự việc xảy ra.
2 – Người sai phạm tự đọc biên bản tự kiểm cá nhân.
3 – Ý kiến đóng góp của thành viên trong cuộc họp:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Chủ trì cuộc họp tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên cuộc họp và biểu quyết đề
nghị hình thức kỷ luật đối với người sai phạm.:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

...............,Ngày..... tháng ..... năm......

Chủ trì cuộc họp

   Thư ký ghi biên bản

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
516
0 trang
0
564
0 trang
0
394
0 trang
0
420
0 trang
0
392
0 trang
0
387
0 trang
0
419
0 trang
0
393
0 trang
0
427
0 trang
0
446
0 trang
0
414
0 trang
0
470
0 trang
0
442
0 trang
0
400
0 trang
0
406
0 trang
0
359
0 trang
0
327
0 trang
0
360
0 trang
0
1143

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0