Tài liệu

BM39-QT08-Bien-ban-kiem-tra-nghiem-thu-khoi-luong

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM39/QT08

Lần ban hành: 01

BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU 

KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

Dự án 

: ..............................................................................................

Hạng mục  : ..............................................................................................

-

Căn cứ hợp đồng số .............................................  ngày  ……/……/ 201……  được  ký kết
giữa CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24với .........

............................................................................
về việc .................................................................tại

 

............................................................................

-

Căn cứ vào biên bản nghiệm thu nội bộ ngày ……/……/ 201……

-

Căn cứ khối lượng thi công thực tế tại hiện trường.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 201…, tại dự án

.................................................................................................................................................
,
chúng tôi gồm có:

1.

Đại diện giao thầu:  CÔNG TY CP TƯ VẤN TƯ VẤN QUẢN LÝ XÂY DỰNG KC24

Ông (Bà) :.........................................

Chức vụ: 

Ông (Bà) :.........................................

Chức vụ: 

..........................................

Chức vụ : Ks Giám sát A

2.

Đại diện nhận thầu: ....................................................................................................

Ông (Bà) :.........................................

Chức vụ: 

Ông (Bà) :.........................................

Chức vụ: 

..........................................

Chức vụ : Ks Giám sát A

Sau khi xem xét và tính toán khối lượng thực tế được giao khoán thực hiện từ ngày ……/

……/201… đến ngày ……/……/201… các bên thống nhất khối lượng hòan thành như sau:

STT

CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ

KHỐ LƯỢNG

1

2

3

-

Các bên thống nhất lấy khối lượng sau khi kiểm tra trên làm cơ sở thanh toán khối lượng 
hoàn thành và lưu vào hồ sơ hoàn công công trình.

-

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Professional Consultant & Construction

background image

Đại diện giao thầu

(Ký và ghi rõ họ tên)

.......................................

Giám sát

(Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………………..

Đơn vị nhận thầu

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………….

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7478
18/09/2018
7 tài liệu
0
4337
18/09/2018
2 tài liệu
0
2640
18/09/2018
2 tài liệu
0
1363
18/09/2018
4 tài liệu
0
2418
18/09/2018
10 tài liệu
0
5628
18/09/2018
9 tài liệu
0
5668
18/09/2018
10 tài liệu
0
6517
18/09/2018
4 tài liệu
0
2865
18/09/2018
2 tài liệu
0
1394
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1957
18/09/2018
8 tài liệu
0
5731
18/09/2018
5 tài liệu
0
4407
18/09/2018
4 tài liệu
0
2818