Tài liệu

BM38_QD xu ly ky luat

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

CƠ QUAN………….

(CÔNG TY ………..)

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

................, ngày … tháng … năm  … 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý kỷ luật

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY ..................................

Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
Căn cứ quy chế kỷ luật của công ty.
Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thi hành kỷ luật (hi hình thúc kỷ luật)
Ông

 

(Bà)

..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Sinh

 

ngày

................................................................................................................................................

Quê quán..........................................trú quán.....................................................................................
Đơn vị công tác hiện nay:................
Nghề nghiệp.....................................bậc lương..................................................................................
Mức

 

lương:

................................................................................................................................................

Phạm

 

các

 

khuyết

 

điểm

................................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này thi hành kể  từ ngày ........ tháng ..... năm ..... phổ biến đến ............
................................................................................................................................................

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Nhân sự ) , trưởng phòng tổ chức, thủ
trưởng đơn vị................................và ông (bà)...............................có trách nhiệm thi hành
quyết định này.

          

GIÁM ĐỐC 

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
592
0 trang
0
421
0 trang
0
458
0 trang
0
414
0 trang
0
413
0 trang
0
454
0 trang
0
471
0 trang
0
482
0 trang
0
470
0 trang
0
506
0 trang
0
479
0 trang
0
423
0 trang
0
437
0 trang
0
391
0 trang
0
357
0 trang
0
392
0 trang
0
1232

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0