Tài liệu

BM37_QD cho thoi viec

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

[TÊN ĐƠN VỊ]
Số: [SỐ QĐ]

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

- Căn cứ vào quyết định [SỐ], ngày [NGÀY] về việc  thành lập [TÊN CQ];

- Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ;

- Xét đơn xin nghỉ việc ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên của [TÊN CQ];

- Xét quá trình tham gia công tác từ ngày [NGÀY]

- Xét đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thuận giải quyết cho Ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên thuộc [TÊN

CQ]  được thôi việc kể từ ngày [NGÀY];

Điều 2.  Ông (bà) [TÊN] được hưởng trợ cấp thôi việc là [SỐ THÁNG] tháng

lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ hiện hành;

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

Trưởng phòng Kế toán- tài vụ, Trưởng [PHÒNG, BAN] và Ông (bà) [TÊN] có trách
nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu Văn phòng

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
545
0 trang
0
590
0 trang
0
418
0 trang
0
449
0 trang
0
410
0 trang
0
412
0 trang
0
450
0 trang
0
422
0 trang
0
477
0 trang
0
456
0 trang
0
501
0 trang
0
478
0 trang
0
419
0 trang
0
435
0 trang
0
388
0 trang
0
354
0 trang
0
391
0 trang
0
1224

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0