Tài liệu

BM36_Quy trinh nghi phep

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY …….. 

QUI TRÌNH 

NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC RIÊNG 

Mã tài liệu:  NS - 10

background image

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

ABC

ABC

ABC

Chữ ký

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-

Xây dựng các bước quy trình nghỉ phép cho CNV công ty.

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

III/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ hệ thống của Công ty.

II/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Phân loại các trường hợp nghỉ phép:

a> Phép năm.

-

Mỗi người lao động làm đủ 1 năm thì được nghỉ 12 ngày phép, nếu người lao động làm việc 
không đủ 1 năm thì được hướng số ngày phép tương ứng với số tháng làm việc (phải tính đủ 
số ngày trong tháng, ví dụ 1 tháng 25 ngày thì vẫn tính là 1 tháng).

-

Khi nghỉ phép, nhân viên vẫn được hưởng đủ lương cơ bản, nếu cuối năm mà nhân viên 
không sử dụng hết số ngày phép thì sẽ được công ty thanh toán số tiền lương cơ bản tương 
ứng với số ngày phép chưa nghỉ.

b> Nghỉ bù:

-

Trường hợp nhân viên được nghỉ ngày off hoặc ngày lễ nhưng vẫn được quản lý điều động đi
làm thì phải viết đơn xin nghỉ bù.

-

Nếu là nghỉ bù ngày off hoặc ngày lễ thì thời gian nghỉ bù không được tính lương.

c> Nghỉ hưởng lương:

-

Với trường hợp người lao động có mua bảo hiểm theo hợp đồng thì sẽ được hưởng lương do 
BHXH chi trả.

d> Nghỉ không hưởng lương:

-

Quản lý, nhân viên các bộ phận muốn nghỉ việc riêng (không hưởng lương) thì phải viết giấy 
xin phép theo quy trình dưới đây.

-

Trường hợp nghỉ không lý do thì sẽ bị kỷ luật theo quy định của công ty.

-

Với trường hợp nhân viên bị ốm, bệnh thì phải có giấy xác nhận của bác sỹ và nộp phiếu cho 
phòng nhân sự.

2. Quy trình nghỉ phép:

a> Viết yêu cầu nghỉ phép

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

3

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
545
0 trang
0
590
0 trang
0
418
0 trang
0
449
0 trang
0
410
0 trang
0
412
0 trang
0
422
0 trang
0
465
0 trang
0
477
0 trang
0
456
0 trang
0
502
0 trang
0
478
0 trang
0
419
0 trang
0
435
0 trang
0
388
0 trang
0
354
0 trang
0
391
0 trang
0
1224

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0