Tài liệu

BM36-QT08-Kiem-Tra-Va-Giam-Sat-Bien-ban-nghiem-thu-tung-phan

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

BM36/QT08

Lần ban hành: 01

BIÊN BẢN NGHIỆM THU TỪNG PHẦN

IN-PROCESS INSPECTION

TP. Nha Trang, Ngày …….  tháng …….. năm 20…

Công trình/ 

Project

:....................................................................................................................

Hạng mục/ 

Item

:

 ......................................................................................................................

Đơn vị thi công/ 

Contractor

:

 .......................................................................................................

Ngày/giờ đề nghị nghiệm thu/

 

Date, time to inspect

:......................................................................

Vị trí nghiệm thu /

 

Location

:

 .......................................................................................................

Cao độ / 

Level

: .........................................................................................................................

Ngày nghiệm thu

Date Inspected

:...............................................................................................

Tiêu chuẩn tham chiếu

Spec. Ref

: .............................................................................................

Bản vẽ tham chiếu/ 

Drawing 

Ref

:................................................................................................

Kèm theo danh mục/ 

Checklist Attatched

:

 ....................................................................................

Kèm theo khác / 

Other Attatchments

:...........................................................................................

Kết luận /

 

Conclusion

:

  

Đạt / 

Passed 

             Không đạt / 

Failed

Nhận xét / 

Comments

: ...............................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24

 Đ/diện CHỦ ĐẦU TƯ

                  CMC

     OWNER’S REP.

        (Tên & chữ ký)/ 

(

Name & Signature)

      

               

(Tên & chữ ký)/ 

(Name & Signature)

      

                     
    

                  

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7479
18/09/2018
7 tài liệu
0
4338
18/09/2018
2 tài liệu
0
2640
18/09/2018
2 tài liệu
0
1363
18/09/2018
4 tài liệu
0
2419
18/09/2018
10 tài liệu
0
5630
18/09/2018
9 tài liệu
0
5670
18/09/2018
10 tài liệu
0
6520
18/09/2018
4 tài liệu
0
2866
18/09/2018
2 tài liệu
0
1395
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1958
18/09/2018
8 tài liệu
0
5731
18/09/2018
5 tài liệu
0
4411
18/09/2018
4 tài liệu
0
2819