Tài liệu

BM34-QT08-Thi-Cong-Phieu-trinh-NEW

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM34/QT08

                                                         

TP. Nha Trang, ngày……tháng……..năm………..

Lần ban hành: 01

PHIẾU TRÌNH

                                                                                  

Kính gửi

BAN LÃNH ĐẠO - CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24

Tôi tên:…………………………………………………………………Chức vụ:…………………………………………………

Phòng / Bộ phận:…………………………………………………..Giám sát công trình:………………………………..

Kính trình Ban Lãnh đạo về sự việc như sau:

Mô tả sơ bộ sự việc

:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giải pháp đề nghị

:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

             Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO

                NGƯỜI BÁO CÁO

 Đồng ý

  Không đồng ý       Ý kiến khác

                       

(Ký và ghi rõ họ tên)

  

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
3401
18/09/2018
7 tài liệu
0
2000
18/09/2018
2 tài liệu
0
1401
18/09/2018
2 tài liệu
0
632
18/09/2018
4 tài liệu
0
1127
18/09/2018
10 tài liệu
0
2910
18/09/2018
9 tài liệu
0
2701
18/09/2018
10 tài liệu
0
2862
18/09/2018
4 tài liệu
0
1422
18/09/2018
2 tài liệu
0
658
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
938
18/09/2018
8 tài liệu
0
3196
18/09/2018
5 tài liệu
0
1546
18/09/2018
4 tài liệu
0
1341