Tài liệu

BM33-QT08-Thi-Cong-Bao-cao-cong-tac

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM33/QT08

Lần ban hành: 01

BÁO CÁO CÔNG TÁC

(Từ ngày . . . đến ngày . . . tháng . . . năm . . . . )

           Tên công trình: .........................................................................

         I. NHÂN LỰC:

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG KỲ:
         

1.

Thu chi

Tồn đầu kỳ

Thu trong kỳ

Chi trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Ghi chú

tiền mặt:

2. Phát

Tên Hạng mục

Giá trị phát sinh

Giá trị A duyệt

Ghi chú

sinh:

III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ:

1. Tiến độ: 

□Vượt

□Đạt

□Trễ

     Lý do trễ:

□Thiết kế

□Vật tư

□Nhân lực

□Khác: ………………

2. Chất lượng: □Tốt

□Đạt

□Thấp

□Khác: ………………

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 3

STT

THÀNH PHẦN

TỔNG
CỘNG

NGÀY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.

GIÁN TIẾP

B.

BÁN GIÁN TIẾP

1

Cai

2

Tổ trưởng

3

Kế toán 

4

Thủ kho

5

Bảo vệ

6

An toàn LĐ

7

Cộng:

C.

TRỰC TIẾP

1

Mộc

2

Hồ

3

Điện nước

4

Cơ khí

5

Lao động

6

Cộng:

D.

THẦU PHỤ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cộng:

background image

     Lý do thấp: □Nhân lực

□Vật tư

3. Sự cố tại CT: □Không có

□Nhẹ

□Nghiêm trọng

Ghi chú: Kèm theo Phiếu trình nếu có tai nạn kể cả trường hợp nhẹ

4. Thiết kế:

□Tốt

□Trung bình

□Sai sót ít

□Sai sót nhiều

5. Nhân lực:

□Đủ

□Thừa

□Thiếu

Thừa, thiếu gì? ………………….… Bao nhiêu? ………………………

6. Đánh giá nhân viên:

         Năng lực: □Khá

□Trung bình

□Yếu. Ng/nhân & đề xuất: 

       Nhiệt tình: □Cao

□Trung bình

□Thấp. Ai? 

  Trách nhiệm: □Khá

□Trung bình

□Thấp. Ai? 

        Đoàn kết: □Cao

□Trung bình

□Thấp. Khác: 

7. Đánh giá Công trình:

□Thuận lợi

□Bình thường

□Khó khăn

Khó khăn gì? 

………………………………………………………………………………

8. Cảm nhận về sự hài lòng của Bên A:   □Rất hài lòng     □Hài lòng     □Chưa hài lòng

Chưa hài lòng có thể là do: □Nhân lực

□Vật tư □Tiến độ

□Chất lượng

□Khác

........................................................................................................................................

IV/ ĐỀ NGHỊ (GÓP Ý):.
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 . . . . . . . . . . . , ngày . . .  tháng . . .  năm . . . 

CHTCT 

(Chữ ký, họ tên)

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 3

background image

         

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TÁC ATLĐ 

Tháng ……. / 20……

Tên công trình:………………………………………………………………….

NGÀY

GÂY THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI

LÀM HƯ HỎNG MÁY MÓC

GHI CHÚ

NHẸ

NGHIÊM

TRỌNG

CHẾT

NGƯỜI

NHẸ NẶNG

PHÁ HỦY 

HOÀN TOÀN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lũy kế số giờ làm việc an toàn: …………………………………………….

CHT CT

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7521
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5688
18/09/2018
10 tài liệu
0
6545
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1961
18/09/2018
8 tài liệu
0
5747
18/09/2018
5 tài liệu
0
4438
18/09/2018
4 tài liệu
0
2823