Tài liệu

BM32-QT08-Thi-Cong-Bao-cao-nhanh-cua-giam-sat

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

BM32/QT08

Lần ban hành: 01

BÁO CÁO NHANH CỦA GIÁM SÁT

Tên Giám sát: ............................................................................

Vị trí giám sát: ...........................................................................

Tình hình thực hiện các hạng mục công việc từ :. . . . . . . . . . . . . . .đến:. . . . . . . . . . . . . . . 
như sau :

STT

TÊN NHÀ

THẦU PHỤ

TRÍ

CHẤT LƯỢNG

KIỂM TRA

% CÔNG VIỆC

HOÀN TẤT

VỆ SINH

ATLĐ

VẬT TƯ CUNG

CấP

ĐẠT

O

ĐẠT

O

ĐỦ

THIẾU

Tình hình chất lượng vật tư cung cấp: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Yêu cầu vật tư, máy móc thiết bị theo kế hoạch thi công:

Số lượng:................................................... Ngày cung ứng : ....................................................

Đề xuất các biện pháp điều chỉnh kế hoạch, và tiến độ tuần:.......................................................

................................................................................................................................................

       Ngày . . . . . . . . . . . . /20……..

Giám sát  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-

Lưu BCH/CT

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7479
18/09/2018
7 tài liệu
0
4338
18/09/2018
2 tài liệu
0
2640
18/09/2018
2 tài liệu
0
1363
18/09/2018
4 tài liệu
0
2420
18/09/2018
10 tài liệu
0
5630
18/09/2018
9 tài liệu
0
5670
18/09/2018
10 tài liệu
0
6520
18/09/2018
4 tài liệu
0
2866
18/09/2018
2 tài liệu
0
1395
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1958
18/09/2018
8 tài liệu
0
5731
18/09/2018
5 tài liệu
0
4411
18/09/2018
4 tài liệu
0
2819