Tài liệu

BM31_Bien ban ban giao cong cu lam viec

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

Hôm nay, ngày...../...../200.., tại........................... chúng tôi gồm:

Người bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV........................

Người nhận bàn giao:...........................Bộ phận:...........................MSNV........................

Lý do bàn giao ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

Stt

Mã tài sản,

công cụ

Tên tài sản, công cụ

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên
bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
545
0 trang
0
590
0 trang
0
417
0 trang
0
449
0 trang
0
410
0 trang
0
412
0 trang
0
450
0 trang
0
422
0 trang
0
464
0 trang
0
477
0 trang
0
456
0 trang
0
501
0 trang
0
478
0 trang
0
419
0 trang
0
435
0 trang
0
388
0 trang
0
354
0 trang
0
391
0 trang
0
1223

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0