Tài liệu

BM30-QT08-Thi-Cong-Phieu-thong-bao-nhac-nho-vat-tu-thi-cong

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM30/QT08

Lần ban hành: 01

PHIẾU THÔNG BÁO NHẮC NHỞ

(V/v: Sử dụng hạn mức vật tư thi công)

   

Số: . . . . ./ TB / TP

Kính gởi: 

Nhà Thầu phụ

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      

Vị trí thi công

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Chiếu theo điều … trong Thoả thuận giao khoán nội bộ: Bên B sẽ sử dụng vật tư theo 
hạn mức qui định cho từng loại công việc theo TCVN và theo thiết kế. Nếu hao phí 
quá mức sẽ bị khấu trừ khi quyết toán hay thanh lý thoả thuận giao khoán.

Nay chúng tôi xin thông báo cho Thầu phụ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tính đến ngày : . . . . . . . . . . . . . . . . . tình hình hạn mức vật tư như sau:

STT

HẠNG MỤC VẬT TƯ/

CÔNG VIỆC

ĐVT

HẠN MỨC

VT

VT ĐÃ

NHẬN

TỶ LỆ %

SO SÁNH

GHI CHÚ

Với tình hình trên chúng tôi xin nhắc nhở các anh trong công tác sử dụng vật tư phải thật

tiết kiệm & tận dụng hợp lý, nếu không chuyển biến tích cực chúng tôi buộc lòng phải khấu trừ
vào khối lượng  

Mong các Nhà Thầu phụ tích cực hợp tác theo tinh thần của thoả thuận giao khoán, để

đạt được mục tiêu chất lượng, tiết kiệm.

Ngày . . . . . . . . . . . . /20…..

CHT/CT

Thầu phụ

     Giám sát

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . .  

-

Lưu BCH/CT

-

Gởi Nhà Thầu phụ

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
4468
18/09/2018
7 tài liệu
0
2681
18/09/2018
2 tài liệu
0
1733
18/09/2018
2 tài liệu
0
835
18/09/2018
4 tài liệu
0
1462
18/09/2018
10 tài liệu
0
3683
18/09/2018
9 tài liệu
0
3521
18/09/2018
10 tài liệu
0
3803
18/09/2018
4 tài liệu
0
1789
18/09/2018
2 tài liệu
0
854
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1208
18/09/2018
8 tài liệu
0
3955
18/09/2018
5 tài liệu
0
2118
18/09/2018
4 tài liệu
0
1790