Tài liệu

BM29_Quy trinh xu ly khieu nai to cao

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Soạn thảo bởi

Soát xét bởi

Phê duyệt

Họ tên:

Họ tên:

Họ tên:

Ngày ký:

Ngày ký:

Ngày ký:

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

THEO DÕI SỬA ĐỔI

Stt Lần sửa

đổi

Ngày sửa

đổi

Nội dung cũ

Nội dung mới

Trang

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Xác định cách thức xử lý các khiếu nại của CNV công ty.

III/ PHẠM VI:

- Áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trong công ty.

II/ ĐỊNH NGHĨA:

- Người khiến nại, tố cáo gọi chung là người khiếu nại

IV/ NỘI DUNG:

1. Thẩm quyền

- Đơn vị nào ra quyết định thì đơn vị đó chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của nhân 

viên đầu tiên.

- Trường hợp người có trách nhiệm không giải quyết thì gửi khiếu nại lên cấp tiếp theo. 

Thẩm quyền giải quyết cấp cao nhất đối với các khối chuyên môn là giám đốc của bộ 
phận đó.

- Nếu cấp giám đốc chuyên môn các bộ phận không giải quyết thì gửi phiếu khiếu nại 

đến phòng nhân sự.

- Giám đốc công ty là người có thẩm quyền cuối cùng trong việc giải quyết khiếu nại 

của công ty.

- Đối với trường hợp người tố cáo thì tố cáo thêm 1 bậc so với khiếu nại, cụ thể là lên 

cấp quản lý gián tiếp, giám đốc nhân sự, giám đốc điều hành, Tổng giám đốc, ban 
kiểm soát…

2. Trình tự giải quyết khiếu nại.

a. Viết đơn:

- Người muốn khiếu nại phải gửi đơn đề nghị theo mẫu: NS – 20 – BM01 cho cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

3

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
546
0 trang
0
590
0 trang
0
418
0 trang
0
450
0 trang
0
410
0 trang
0
412
0 trang
0
451
0 trang
0
423
0 trang
0
465
0 trang
0
477
0 trang
0
458
0 trang
0
502
0 trang
0
478
0 trang
0
421
0 trang
0
435
0 trang
0
389
0 trang
0
355
0 trang
0
391
0 trang
0
1227

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0