Tài liệu

BM27_Giay bien nhan ho so khieu nai to cao

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

GIẤY BIÊN NHẬN

các tài liệu người khiếu nại - tố cáo cung cấp

Tại....................................................................................(tên địa điểm tiếp nhận).

Đã nhận của ông bà:.........................................................................................................

Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................

Các tài liệu sau đây:

1- Đơn khiếu nại đề ngày...........................................có số trang......................................

2- Quyết định bị khiếu nại số............. ngày.......................có số trang

3- Tài liệu khác gồm:.......................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Giấy biên nhận được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

Lập tại................, ngày......tháng......năm……..

                Người giao

             (Ký, ghi rõ họ tên)

      Người nhận

                         (Ký, ghi rõ họ tên)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
516
0 trang
0
565
0 trang
0
394
0 trang
0
420
0 trang
0
392
0 trang
0
387
0 trang
0
419
0 trang
0
393
0 trang
0
427
0 trang
0
446
0 trang
0
414
0 trang
0
470
0 trang
0
442
0 trang
0
400
0 trang
0
406
0 trang
0
359
0 trang
0
327
0 trang
0
360
0 trang
0
1143

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0