Tài liệu

BM26_Bien ban hop xu ly khieu nai to cao

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

BIÊN BẢN HỌP XỬ LÝ KHIẾU NẠI/TỐ CÁO

V/v:..........................................................................................

Hôm nay, vào hồi...............giờ, ngày.................tháng..........năm.........
Tại....................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:.................................................................................................................
1, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................................
2, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................................
3, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................................
4, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................................
Để xác minh vụ việc :.......................................................................................................
.........................................................................................................................................
làm việc với người khiếu nại, tố cáo.
1, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................................
2, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................................
Nội dung buổi làm việc. 
Người chủ trì tóm tắt nội dung khiếu nại/tố cáo và việc xác minh:..................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Sau khi nghe nội dung, các bên trình bày như sau:..........................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Buổi làm việc kết thúc hồi .........giờ, ngày........tháng.............năm , đã  đọc lại, mọi người 
cùng nghe thống nhất ký  tên.

Người được mời

(ký, ghi rõ họ tên)

Người chủ trì

(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản

(ký, ghi rõ họ tên)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
545
0 trang
0
590
0 trang
0
417
0 trang
0
449
0 trang
0
410
0 trang
0
412
0 trang
0
450
0 trang
0
422
0 trang
0
464
0 trang
0
477
0 trang
0
456
0 trang
0
501
0 trang
0
478
0 trang
0
419
0 trang
0
435
0 trang
0
388
0 trang
0
354
0 trang
0
391
0 trang
0
1223

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0